Ambitie van het programma

De ambitie van het beleid is dat álle burgers zo lang mogelijk zelfstandig, volwaardig en met een aanvaardbare kwaliteit van leven en gezond kunnen meedoen aan onze maatschappij. Onze gemeente doet hierbij een beroep op de eigen kracht en het eigen sociale netwerk van onze burgers en zal dit ook ondersteunen en versterken. De uitgangspunten van de Wmo 2015 en het Wmo-beleidsplan 2015-2018 vormen daarbij het strategisch kader waarbij de cliënt en zijn gezin centraal staan. De doorontwikkeling richt zich op versterking van dit (gezins)systeem.

Speerpunten van beleid

Uitgangspunt is dat Apeldoorners eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Van burgers verwachten wij dat zij elkaar daarbij naar vermogen bijstaan. Als burgers verdere ondersteuning nodig hebben richt deze zich eerst op de versterking van de zelfredzaamheid en participatie. Dit doen wij door te investeren in preventie, informele zorg en algemene voorzieningen, al dan niet in combinatie met het inzetten van maatwerkvoorzieningen, binnen de beschikbare budgetten.
Cliënten krijgen voldoende keuzevrijheid tussen aanbieders van zorg in natura en het persoonsgebonden budget.

Top-risico's

Discontinuïteit zorg inwoners Apeldoorn en frictiekosten

Risicogebeurtenis: Als gevolg van faillissementen van zorgleveranciers bestaat de kans dat er discontinuïteit van zorg en dienstverlening ontstaat met als gevolg dat de gemeente kostbare maatregelen moet nemen om zorgcontinuïteit te garanderen. In aanvulling hierop kunnen gedwongen fusies, overnames en ontslagen bij (voormalige) contractpartijen leiden tot frictiekosten doordat personeel of vastgoed af gestoten dienen te worden. Hierin kan een bijdrage van gemeente worden gevraagd.  Dit risico wordt in de loop van de jaren minder, maar is op dit moment nog wel aan de orde.

Structureel onvoldoende budget Maatschappelijke ondersteuning

Risicogebeurtenis: Als gevolg van nieuwe verdeelmodellen en verlaagde rijksvergoedingen bestaat de kans dat de budgetten die onze gemeente voor maatschappelijke ondersteuning ontvangt ontoereikend zijn voor de kosten die wij maken. Hierdoor kunnen er structurele tekorten ontstaan voor Apeldoorn.

Uitvoering van de Wmo

Risicogebeurtenis: De Centrale Raad van Beroep heeft in 2016 een aantal uitspraken gedaan die gevolgen hebben voor de uitvoering van de Wmo. Het gaat om uitspraken over de huishoudelijke hulp,  de mantelzorg en het begrip voorzienbaarheid bij woningaanpassingen.Als gevolg van deze uitspraken verwachten wij een toename van het aantal aanvragen Wmo, met als gevolg een grotere druk op de beschikbare budgetten voor zorg en voor personele capaciteit.Het risico is reëel dat de budgetten ontoereikend zullen zijn voor de kosten die we maken.