Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(in dit overzicht zijn de vooruit ontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

Bedragen

* € 1.000

Begroting

Begroting

Rekening

2016

2016

2016

primair

na wijziging

Reserve per 1-1

7.978

7.410

5.596

Vooruitontv. Bedragen per 1-1

1.814

Totaal per 1-1

7.410

Algemene voeding

1)

Investeringsbudget GSO4, 1e tranche

300

300

300

2)

Investeringsbudget GSO4, 2e tranche

128

128

128

3]

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

4.100

4.100

4.100

4)

Bijdrage van de algemene dienst

300

300

300

tbv investeringen

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

4.828

4.828

4.828

Programma 1: Groene Mal

-1.015

-1.290

-617

Programma 4: Binnenstad

-3.167

-2.932

-3.292

Programma 8: Kanaalzone

-641

-50

-40

Programma 9: Complete wijken

-2.406

-1.606

-767

Programma 10: Alle jeugd telt

0

0

0

Programma 14: Verkeer

-480

-710

57

Programma 15: Milieu

-65

-329

-93

Programma 16: Overige

-318

-376

-318

Totaal netto onttrekkingen

-8.092

-7.293

-5.070

Verwacht uitgavenpatroon

Begroting 2016 (primair)

- verwachte uitgaven 2015 15%

-1.776

- verwachte uitgaven 2016 70%

-5.664

Begroting 2016 (na wijziging)

- verwachte uitgaven 2016: 70%

-5.105

Reserve per 31-12

6.146

Vooruitontv. bedragen per 31-12

1.022

Totaal per 31-12

7.168

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

5.366

7.133

7.168

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn

MPB

Begroting

Begroting

Rekening

Verschil

(BROA)

progr.

2016

2016

2016

(bedragen x € 1.000)

primair

na wijziging

Programma 1: Groene Mal

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

3.14

Herinrichting stadsranden

prog. 3/ 560

300-

401-

60-

-341

3.15

Beekbergsebroek

prog. 3/ 560

403-

617-

23-

-594

3.16

Betere aansluiting Apeldoorn West en

progr.3/ 560

Binnenstad op Berg en Bos

301-

232-

572-

340

3.17

Landschapsbeheer

progr.3/560

90-

119-

79-

-40

- subsidie provincie Gelderland

79

79

40

39

- bijdrage vanuit exploitatie RL

67

-67

- bijdrage waterschap/gemeente Voorst

10

-10

Totaal A-projecten programma 1

-1.015

-1.290

-617

-673

Programma 4: Binnenstad

4.2

Binnenstad

prog.9/810

50-

-221

-176

-45

4.3

Binnenstad GSO-4

prog.9/810

461-

0

64

-64

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

prog.9/810

Binnenstad, herinrichting binnenstad

1.950-

-2.276

-3.391

1.115

Binnenstad, bereikbaarheid, doorstroming,

bewegwijzering, fietsenstallingen

595-

-601

-601

Binnenstad, transformatie, braakliggende

terreinen en leegstaande plinten

-45

-45

Voetgangersdomein Brinklaan

0

0

- bijdrage EFRO voetgangersdomein Brinklaan

456

357

357

0

Herinrichting Molenstraat Centrum

425-

-146

-146

0

- bijdrage Molenstraat Centrum, BDU subsidie

85

0

0

Kruispunt Druckerstraat/Vosselmanstraat

284-

-57

-42

-15

- BDU subsidie

57

57

42

15

4.4

Renovatie Spoorstraat 23 t.b.v. onderwijs

progr. 9/822

Wittenborg University

-64

64

- subsidie provincie Gelderland

64

-64

Totaal A-projecten programma 4

-3.167

-2.932

-3.292

360

Programma 8: Kanaalzone

ISV-3 subsidie: € 1,7 mln

14.1

Kanaalzone *

prog. 9/810

- onvoorziene tekorten (Pilot Zuid, Vlijtsepark,

afwaardering NIEGG, politiekavel)

100-

0

0

0

- aanleg kade Pilot Zuid

491-

0

0

0

Kanaalzone projectbureau

prog. 9/810

50-

-50

-40

-10

Totaal A-projecten programma 8

-641

-50

-40

-10

Programma 9: Complete Wijken

9.4

Wijken - De Maten

prog. 1/001

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

De Maten vitaal

250-

-250

-84

-166

9.5

Wijken - Orden/Kerschoten

prog. 1/001

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

Duurzame aanpak winkelcentrum Kerschoten

120-

-10

-10

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

9.6

Verduurzamen van voorzieningen in wijken

en dorpen

- plannen en uitvoering

prog. 1/001

190-

-162

-117

-45

- feitelijke uitvoering

prog. 1/922

500-

-595

-595

0

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

9.7

Verbeteren kwaliteit parken

prog. 1/001

150-

-772

-328

-444

- bijdrage reserve vernieuwen bomenbestand

0

52

-52

- bijdrage Johanna Donkstichting

50

50

- bijdrage BROA 15.2 Zuid

250

250

- overige bijdragen gem. Apeldoorn (B&O)

247

193

54

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

prog. 9/810

50-

-50

-18

-32

- ontvangen afkoppelbijdrage waterschap

175

-175

15.2

Wijkontwikkelingsplan Zuid

prog. 9/810

284-

-284

-28

-256

15.3

ISV-3 budget parkeergarage Anklaar

prog. 3/214

862-

-30

-17

-13

Totaal A-projecten programma 9

-2.406

-1.606

-767

-839

Programma 10: Alle Jeugd Telt

Totaal A-projecten programma 10

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

11.0

Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisport/

prog. 3/211

50-

-280

-123

-157

verdubbeling Zutphensestraat

- bijdrage derden(BDU)

170

170

170

0

- bijdrage 's Heerenloo

10

-10

25.10

Gelders Fiets Netwerk: Fietspad Waterbergweg

progr. 3/560

en Noordweg

14-

0

0

0

- bijdrage Provincie Gelderland

14

0

0

0

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

progr. 3/211

600-

-600

0

-600

Totaal A-projecten programma 14

-480

-710

57

-767

Programma 15: Milieu

ISV subsidie 2005-2007: € 0,254 mln

27.1

Bodemmodule

prog. 4/723

65-

-329

-93

-236

Totaal A-projecten programma 15

-65

-329

-93

-236

Programma 16: Overige

Lopende projecten

30.5

Investeringen MPB 2014-2017

prog. 1/922

300-

- ondersteuning startende ondernemers

-60

-60

0

- ondernemende stad, toerisme, comfortabele

stad en citymarketing

-217

-140

-77

- topsportevenementen (o.a. Giro 'd Italia)

-100

-100

0

30.6

Regio archeologie

progr. 8/541

82-

-95

-81

-14

- bijdrage provincie Gelderland

8

0

- bijdrage deelnemende gemeenten Regio

56

96

63

33

Stedendriehoek

Totaal A-projecten programma 16

-318

-376

-318

-58

TOTAAL

-8.092

-7.293

-5.070

-2.223

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2016) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De geraamde uitgaven 2016 (na wijziging) zijn ca. € 2,0 mln hoger dan de werkelijke uitgaven 2016.
In de toelichting op de uitgaven beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven.

Omschrijving
(bedragen * € 1.000,-)

Begroting     2016

Rekening                                                                                                                                                                                                     2016

Verschil
- = nadeel
+ = voordeel

BROA-programma

1. Groene mal

-1.290

-617

673

4. Binnenstad

-2.932

-3.357

-425

8. Kanaalzone

-50

-40

10

9. Complete wijken

-1.606

-900

706

14. Verkeer

-710

57

767

15. Milieu

-329

-93

236

16. Overig

-376

-317

59

De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

Toelichting BROA-programma’s

Programma 1: Groene mal (verschil € 0,7 mln voordeel)

 • 3.14 Herinrichting stadsranden(verschil € 0,3 mln voordeel)

De verbindingen aan de noord- en oostkant van de stad behoeven een investering om stad en land beter op elkaar aan te laten sluiten. Concreet gaat het om de verbinding Zevenhuizen-Zuidbroek met het Weteringse Broek en de verbinding Zonnehoeve/ De Maten met Landgoed Woudhuis. Het gaat om investeringen in ontbrekende schakels in een groene omgeving. De focus ligt rond de A50. Dit doen we samen met partners, bewoners en eigenaren. De projecten zijn grotendeels in 2016 uitgevoerd. Eén project, de verbinding met de fietsoversteek A50, loopt nog door en is naar verwachting medio 2017 gereed.

 • 3.15 Beekbergse Broek (verschil € 0,6 mln voordeel)

Ook in de verbinding van de zuidoostkant van de stad wordt geïnvesteerd om stad en land beter op elkaar aan te laten sluiten. Hier gaat het om de verbinding Matenpark-Beekbergerwoud. Deze loopt via het Beekbergsebroek, waar de grootste ontbrekende schakel ligt. De verbinding van Matenpark naar viaduct Elsbosweg is gereed. De groene verbinding Beekbergsebroek is in ontwikkeling en komt in 2017 gereed.

 • 3.16 Betere aansluiting Apeldoorn-West en Binnenstad op Berg en Bos

(verschil € 0,3 mln nadeel)
Betreft de verbinding aan de westkant van de stad. De opdracht was Berg en Bos beter toegankelijk te maken vanuit de binnenstad. Daardoor kan de gedane investering in park Berg en Bos beter benut worden. Ook vergroot het de economische spin-off. De aansluiting vanuit de omgeving is inmiddels verbeterd. Het project is nagenoeg gereed. Financieel wordt het project in 2017 afgerond.

Programma 4: Binnenstad (verschil €  0,4 mln nadeel)

 • 4.3 Binnenstad GSO4 (verschil € 0,4 mln nadeel)

Dit budget betreft de van de Provincie ontvangen middelen vanuit de Robuuste Investeringsimpuls.
De belangrijkste projecten zijn de herinrichting van het voetgangersdomein in de binnenstad (Hoofdstraat, Mariastraat, Korenstraat, Van Kinsbergenstraat en Deventerstraat) en de reconstructie van het Kruispunt Vosselmanstraat/ Wilhelmina Druckerstraat. In 2017 zullen de in 2016 gestarte projecten worden uitgevoerd.

Programma 9: Complete wijken (verschil € 0,7 voordeel mln)

 • 9.4 Wijken – De Maten (verschil € 0,2 mln voordeel)

Er zijn diverse projecten uitgevoerd om de fysieke leefbaarheid in de Maten te verbeteren.  Bewoners en buurtraden hebben dit aangegeven. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de Toekomstagenda Zuidoost 2014-2018. Het gaat om onder andere het Winkelcentrum de Eglantier omgeving Medisch Centrum, reconstructie speelplek Poortersveld en asfaltdeklaag Landrostlaan.

 • 15.1  Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen (verschil € 0,2 mln voordeel)

De bouw van 70 woningen in ’t Podium is deels opgeleverd in 2016. De afronding wordt verwacht in 2017. Vanuit het Waterschap is een bijdrage ontvangen van € 175.000 voor het afkoppelen van het hemelwater. Hiervoor worden in de openbare ruimte voorzieningen aangelegd zoals wadi’s en open parkeerplekken.

 • 15.2  Wijkontwikkelingsplan Zuid (verschil € 0,3 mln voordeel)

In 2016 is het herstel van de schade aan de Schiestraat uitgevoerd. Dit is het gevolg van het project ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2017 en wordt aangewend voor het opknappen van het Zuiderpark

Programma 14: Verkeer (verschil € 0,8 mln voordeel)

 • 11.0 Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisportcentrum (verschil € 0,2 mln voordeel)

Dit project betreft de verdubbeling van de Zutphensestraat, inclusief aanpassing kruising Zutphensestraat, Laan van Osseveld en Laan van Erica. Het project is nagenoeg afgerond. In 2017 worden nog enkele kosten gemaakt voor een monitoringsprogramma dat in het bestemmingsplan is vastgelegd. Er valt een bedrag van ca € 150.000 vrij ten gunste van de BROA.

 • 25.11 Startbudget Tunnel Laan van Osseveld (verschil € 0,6 mln voordeel)

In 2016 zijn door Pro Rail oplossingen verkend voor de gelijkvloerse spoorwegovergang Laan van Osseveld. Verder is er gewerkt aan een ontwerp en kostenraming voor een tunnel. In 2017 zal bepaald worden of deze maatregel kosteneffectief is en of het rijk subsidie toekent. De € 600.000 is het eerste deel van de spaarpot die bedoeld is voor cofinanciering van het gemeentelijk aandeel voor de aanleg van een tunnel. Hierop is in 2016 nog geen beroep gedaan.

Programma 15: Milieu (verschil € 0,2 mln voordeel)

 • 27.1 Bodemmodule(verschil € 0,2 mln voordeel)

Binnen de (on)mogelijkheden van stagnerende bouwontwikkelingen is uitvoering gegeven aan het ISV-bodemprogramma 2010-2015. De beschikbare middelen (subsidies) blijven gereserveerd t.b.v. de gemeentelijke bodemopgave. Het bodembeleid, en hiermee ook de gemeentelijke bodemopgave (waaronder het restant van de periode 2010-2015), bevindt zich in een transitiefase. Vanaf 2016 gelden de afspraken uit het 2e nationaal bodemconvenant 2016-2020. De Wet bodembescherming zal worden opgenomen in de Omgevingswet en de gemeente wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit van bodem en ondergrond. Door uitvoering van onder andere het Gebiedsgericht Grondwaterbeleid, de aanpak van het arseendossier en voormalige stortplaatsen heeft Apeldoorn hierin reeds de eerste stappen gezet. In 2016 is er minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft te maken met het onderbrengen van kosten (maximaal benutten) binnen de provinciale RSP-subsidie. In 2016 is de RSP-subsidie volledig afgewikkeld.

Programma 16: Overig (verschil € 0,1 mln voordeel)

 • 30.5 Investeringen MPB 2014-2017 (€ 0,1 mln voordeel)

Jaarlijks wordt voor de periode 2014 t/m 2017 vanuit de BROA € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor het realiseren van de strategische doelen. Eventueel restant-budget wordt overgeboekt naar het volgende jaar. In 2016 is totaal € 300.000 uitgegeven.
Een bedrag van € 100.000 is besteed aan de Giro d’Italia, € 140.000 is uitgegeven aan de ondernemende stad e.d. Daarnaast is € 60.000 aan subsidie verstrekt aan startende ondernemers.