U heeft in de Zomernota 2012 het financieel herstelplan voor onze gemeente vastgesteld. Het doel van het plan is om binnen tien jaar, dus uiterlijk in 2022, de begroting op orde te hebben. Er moet dan een algemene reserve zijn, die genoeg is om de risico's op te vangen. Bij uw besluit in 2016 over de MPB 2017-2020 heeft u ijkpunten (solvabiliteit en schuldquote) vastgesteld, waaraan we meten of sprake is van blijvend financieel herstel. In deze paragraaf geven we een beeld van de financiële positie van de gemeente en laten we zien hoe het financieel herstel verloopt.

In 2013 hebben we voor de hele gemeentelijke organisatie afspraken gemaakt over risicomanagement. We hebben die afspraken vastgelegd in de Nota Risicomanagement Gemeente Apeldoorn 2013. We hebben de afspraken in 2014 en 2015 uitgevoerd. Risicobeheersing is een cyclisch proces. In deze paragraaf geven we aan welke financiële gevolgen de risico's de komende jaren hebben. Voor de komende jaren volgen we het financiële beeld van de MPB 2017-2020. We hebben de ontwikkelingen die uit deze jaarrekening volgen, verwerkt in de prognoses.

We geven aan hoe veel weerstand(scapaciteit) we hebben en hoe die zich de komende jaren ontwikkelt. Zo berekenen we ons weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is namelijk de weerstandscapaciteit gedeeld door de financiële gevolgen van risico's. De risico's en het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf behandelen we apart. Daarbij sluiten we aan op het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017. Het weerstandsvermogen geeft aan of we genoeg reserves hebben om risico's op te vangen. We hebben in deze paragraaf ook de financiële kengetallen en ijkpunten opgenomen en gewaardeerd. Dat zijn goede graadmeters voor de financiële positie van de gemeente. We zien dat de verbetering van de financiële positie, zoals we gepresenteerd hebben in de MPB 2017-2020, doorzet.