We willen dat onze inwoners financieel onafhankelijk zijn en zo goed als zij kunnen meedoen in de samenleving. Door werk te hebben of - als dat niet lukt - maatschappelijk actief te zijn. Mensen die (nog) geen werk hebben gevonden, krijgen een inkomen.

Aan het werk
In 2016 konden we minder mensen met een uitkering aan werk helpen dan in 2015. Het ging daarbij om parttime werk en fulltime werk. Maar het aantal klanten met een korting op hun uitkering vanwege inkomsten uit arbeid is met 14,3% gestegen ten opzichte van 2015. Dat komt vooral doordat er meer aanbod was op de arbeidsmarkt van uitzendwerk.
Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Voor 19 van hen hebben we beschut werk gevonden, waar ze die begeleiding krijgen. En er zijn ook mensen met zo’n grote afstand tot de arbeidsmarkt, dat ze geen betaald werk kunnen doen. Hen helpen we om op een andere manier actief mee te doen in de samenleving.

Sociale werkvoorziening
We hebben de Felua-groep en de werkzaamheden voor re-integratie van het Werkplein Activerium samengevoegd. Het nieuwe bedrijf met de naam Werkbedrijf Lucrato is op 7 februari 2017 begonnen als 'werkbedrijf in oprichting'. In 2018 gaat Werkbedrijf Lucrato officieel van start. Zijn taak is zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen of op een andere manier laten meedoen in de maatschappij.

Meer bijstandsuitkeringen
In 2016 kregen meer huishoudens een bijstandsuitkering dan in 2015. We krijgen niet genoeg geld van het rijk om alle uitkeringen te betalen. We komen dus geld tekort. Daar proberen we iets aan te doen door mensen aan het werk te helpen en daarnaast nog beter te kijken of mensen echt recht op een uitkering hebben. En door regelmatig te onderzoeken of er fraude voorkomt. Verder is het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) begonnen met een aantal projecten om mensen met een uitkering te helpen ondernemer te worden.
Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in 2016 in heel Nederland toegenomen. Ook in gemeenten met ongeveer hetzelfde aantal inwoners als Apeldoorn.

Mensen met minimuminkomen
In 2016 hebben ruim 8.100 huishoudens gebruik gemaakt van één of meer voorzieningen uit het Sociaal Vangnet. We hebben een strippenkaart gegeven aan 12.820 inwoners, onder wie ruim 2.870 kinderen. Die kinderen kregen in november ook de Kidskaart. We kregen meer aanvragen voor Bijzondere Bijstand voor woninginrichting. Dat komt omdat meer statushouders een huurwoning kregen toegewezen. In 2016 deden veel meer mensen mee aan de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering dan in 2015.

Hulp bij schulden
Bij schuldhulpverlening hebben we eraan gewerkt dat mensen zichzelf kunnen redden en blijvend financieel stabiel zijn. Dat heeft ervoor gezorgd dat minder mensen binnen 4 jaar weer in de problemen komen en weer een aanvraag voor schuldhulpverlening indienen.

Inburgering van statushouders
We hebben een plan gemaakt voor participatie en re-integratie van statushouders. We hebben in 2016 nog maar een klein deel van het plan uitgevoerd. We gaan er in 2017 mee verder.