Programma/beleidsproducten (bedragen *€ 1,000)

Primaire begroting 2016

Begroting 2016

Rekening 2016

Afwijkingen 2016

Rekening
2015
Saldo

(A)

(B)

(C)

(C)-(B)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

001 Bestuursorganen

6.410

0

-6.410

6.837

547

-6.290

6.736

406

-6.330

-101

-141

-40

-7.994

002 Bestuursondersteuning B&W

17.732

3.734

-13.998

17.892

3.725

-14.167

17.291

3.724

-13.567

-601

-1

600

-13.862

003/004 Burgerzaken

5.083

3.000

-2.083

5.246

2.876

-2.370

5.054

3.019

-2.035

-192

143

335

-2.267

005 Bestuurlijke samenwerking

506

0

-506

457

0

-457

552

157

-395

95

157

62

-481

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

2.780

241

-2.539

2.805

242

-2.563

2.883

242

-2.641

78

0

-78

-2.307

330 Dividend nutsbedrijven

18

1.679

1.661

18

1.679

1.661

19

1.676

1.657

1

-3

-4

1.699

511 Vormings- en ontwikkelingswerk

50

0

-50

49

0

-49

47

0

-47

-2

0

2

-102

530 Dividend sport

0

260

260

0

260

260

0

260

260

0

0

0

261

721 Dividend afvalverwijdering

0

500

500

0

500

500

0

460

460

0

-40

-40

642

724 Begraafplaatsen

19

0

-19

19

0

-19

69

16

-53

50

16

-34

-51

913,914 Geldleningen en beleggingen

2.589

9.611

7.022

2.589

9.502

6.913

2.589

9.434

6.845

0

-68

-68

11.568

921 Algemene uitkering gemeentefonds

0

155.190

155.190

0

159.608

159.608

0

163.096

163.096

0

3.488

3.488

152.351

922 Algemene baten en lasten

-2.802

11.549

14.351

6.361

12.708

6.347

14.820

15.393

573

8.459

2.685

-5.774

6.479

923 Uitkering deelfonds sociaal domein

0

127.914

127.914

0

130.212

130.212

0

130.228

130.228

0

16

16

139.943

930 t/m 941 Gemeentelijke belastingen

2.264

48.951

46.687

2.229

48.972

46.743

2.226

55.820

53.594

-3

6.848

6.851

49.925

960 Saldi kostenplaatsen

-45

114

159

622

97

-525

9.201

7.405

-1.796

8.579

7.308

-1.271

436

Resultaat vóór bestemming

34.604

362.743

328.139

45.124

370.928

325.804

61.487

391.336

329.849

16.363

20.408

4.045

336.240

Bestemming via functie 980

12.784

2.268

-10.516

14.613

24.853

10.240

28.634

24.902

-3.732

14.021

49

-13.972

-4.783

Resultaat na bestemming

47.388

365.011

317.623

59.737

395.781

336.044

90.121

416.238

326.117

30.384

20.457

-9.927

331.457

Veiligheid

120 Brandweer en rampenbestrijding

12.289

868

-11.421

12.346

860

-11.486

10.746

315

-10.431

-1.600

-545

1.055

-10.782

140 Openbare orde en veiligheid

4.990

1.492

-3.498

4.829

1.496

-3.333

4.758

1.192

-3.566

-71

-304

-233

-3.509

160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven

29

-29

1.971

0

-1.971

1.146

0

-1.146

-825

0

825

-2.233

Resultaat vóór bestemming

17.308

2.360

-14.948

19.146

2.356

-16.790

16.650

1.507

-15.143

-2.496

-849

1.647

-16.524

Bestemming via functie 980

0

0

0

0

849

56

-793

849

56

-793

1.615

Resultaat na bestemming

17.308

2.360

-14.948

19.146

2.356

-16.790

17.499

1.563

-15.936

-1.647

-793

854

-14.909

Openbare ruimte

210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

25.934

1.142

-24.792

27.177

1.317

-25.860

28.502

6.388

-22.114

1.325

5.071

3.746

-26.960

210, 212, 214 en 215 Openbaar vervoer

156

-156

126

0

-126

73

0

-73

-53

0

53

-111

214/215 Parkeren

6.111

6.599

488

6.428

6.128

-300

5.439

5.871

432

-989

-257

732

-488

550, 560 en 580 Natuurbescherming

235

148

-87

208

147

-61

234

138

-96

26

-9

-35

-113

560 Openbaar groen

19.037

2.068

-16.969

18.454

2.800

-15.654

18.568

3.172

-15.396

114

372

258

-15.955

580 Recreatieve (speel)voorzieningen

496

-496

387

0

-387

422

9

-413

35

9

-26

-367

722/726 Riolering

10.407

12.321

1.914

10.268

11.623

1.355

10.132

11.461

1.329

-136

-162

-26

-88

724/732 Begraafplaatsen

1.736

1.746

10

1.634

1.640

6

1.589

1.668

79

-45

28

73

173

Resultaat vóór bestemming

64.112

24.024

-40.088

64.682

23.655

-41.027

64.959

28.707

-36.252

277

5.052

4.775

-43.813

Bestemming via functie 980

20.755

24.722

3.967

6.932

13.361

6.429

10.113

11.350

1.237

3.181

-2.011

-5.192

8.047

Resultaat na bestemming

84.867

48.746

-36.121

71.614

37.016

-34.598

75.072

40.057

-35.015

3.458

3.041

-417

-35.766

Milieu

721,725 Afvalverwijdering en -verwerking

18.402

20.143

1.741

19.410

18.872

-538

19.509

18.866

-643

99

-6

-105

-508

723 Milieubeheer

5.103

396

-4.707

5.358

236

-5.122

5.316

791

-4.525

-42

555

597

-4.290

Resultaat vóór bestemming

23.505

20.539

-2.966

24.768

19.108

-5.660

24.825

19.657

-5.168

57

549

492

-4.798

Bestemming via functie 980

18.768

17.982

-786

18.425

19.193

768

18.946

19.035

89

521

-158

-679

907

Resultaat na bestemming

42.273

38.521

-3.752

43.193

38.301

-4.892

43.771

38.692

-5.079

578

391

-187

-3.891

Jeugd en onderwijs

5,1 Deelbudget onderwijs

421 Basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)

16.112

1.872

-14.240

17.103

1.863

-15.240

16.783

2.759

-14.024

-320

896

1.216

-21.436

431 SVO huisvesting

1.401

-1.401

1.398

0

-1.398

2.508

0

-2.508

1.110

0

-1.110

441 Voortgezet onderwijshuisvesting (openb en bijz)

5.380

-5.380

5.309

0

-5.309

5.326

0

-5.326

17

0

-17

480 Overige onderwijsaangelegenheden

8.344

3.973

-4.371

8.637

3.973

-4.664

8.156

3.986

-4.170

-481

13

494

-4.520

530 Sport (schoolzwemmen)

157

91

-66

157

91

-66

159

90

-69

2

-1

-3

-78

5,2 Deelbudget jeugd

650 Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk)

511

20

-491

516

20

-496

423

0

-423

-93

-20

73

-430

670 Algemene voorzieningen jeugd

3.618

-3.618

5.031

795

-4.236

5.667

1.288

-4.379

636

493

-143

-4.273

671 Eerste lijnsloket jeugd

2.940

-2.940

3.200

201

-2.999

3.535

263

-3.272

335

62

-273

-2.639

672 PGB jeugdzorg

2.437

-2.437

2.300

0

-2.300

1.632

0

-1.632

-668

0

668

-2.127

682 Individuele voorzieningen jeugdzorg

35.820

-35.820

33.471

0

-33.471

36.614

418

-36.196

3.143

418

-2.725

-36.722

683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

1.005

-1.005

913

0

-913

1.048

0

-1.048

135

0

-135

-1.023

687 Ouderbijdrage onderwijs

494

494

0

0

0

0

-18

-18

0

-18

-18

120

715 Gezondheidszorg jeugd

2.490

202

-2.288

2.473

0

-2.473

3.668

0

-3.668

1.195

0

-1.195

-2.427

Resultaat vóór bestemming

80.215

6.652

-73.563

80.508

6.943

-73.565

85.519

8.786

-76.733

5.011

1.843

-3.168

-75.555

Bestemming via functie 980

918

918

1.727

2.555

828

1.817

2.555

738

90

0

-90

-1.330

Resultaat na bestemming

80.215

7.570

-72.645

82.235

9.498

-72.737

87.336

11.341

-75.995

5.101

1.843

-3.258

-76.885

Apeldoorn activeert

310 Stadsbank

2.666

519

-2.147

550

172

-378

457

77

-380

-93

-95

-2

-2.053

482 Volwassenen en beroepsgerichte educatie

1.481

1.454

-27

1.583

1.492

-91

1.541

1.518

-23

-42

26

68

-50

610 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en -subsidies

58.260

45.708

-12.552

58.646

47.521

-11.125

58.776

47.286

-11.490

130

-235

-365

-11.397

611 Sociale werkvoorziening

25.867

-25.867

24.552

0

-24.552

24.604

459

-24.145

52

459

407

-27.968

614 Gemeentelijk minimabeleid

12.620

381

-12.239

15.646

710

-14.936

15.393

878

-14.515

-253

168

421

-11.220

623 Reïntegratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

6.528

-6.528

9.756

229

-9.527

9.167

275

-8.892

-589

46

635

-7.158

650 Kinderopvang

202

5

-197

201

5

-196

193

-1

-194

-8

-6

2

-168

Resultaat vóór bestemming

107.624

48.067

-59.557

110.934

50.129

-60.805

110.131

50.492

-59.639

-803

363

1.166

-60.014

Bestemming via functie 980

1.196

1.196

1.219

2.074

855

2.456

2.051

-405

1.237

-23

-1.260

3.070

Resultaat na bestemming

107.624

49.263

-58.361

112.153

52.203

-59.950

112.587

52.543

-60.044

434

340

-94

-56.944

Zorg en welzijn

620 Maatschappelijke begeleiding en advies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

621 Vreemdelingen

246

-246

431

0

-431

522

0

-522

91

0

-91

-259

630 Sociaal cultureel werk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

652 Voorzieningen gehandicapten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

661 Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo

3.252

92

-3.160

3.228

92

-3.136

3.091

103

-2.988

-137

11

148

-3.177

662 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

19.330

3

-19.327

19.938

3

-19.935

22.638

11

-22.627

2.700

8

-2.692

-20.659

663 Opvang en beschermd wonen GGZ Wmo

47.840

1.874

-45.966

46.062

3.366

-42.696

45.142

3.743

-41.399

-920

377

1.297

-43.122

667 Eigen bijdragen

4.711

4.711

0

4.109

4.109

0

3.900

3.900

0

-209

-209

5.277

670 Algemene voorzieningen Wmo

14.739

2.710

-12.029

18.260

3.065

-15.195

17.815

3.576

-14.239

-445

511

956

-10.353

671 Eerste lijnloket Wmo

11.533

-11.533

14.407

39

-14.368

14.679

345

-14.334

272

306

34

-12.980

672 Maatwerkvoorzieningen PGB Wmo

7.300

-7.300

3.387

0

-3.387

2.210

10

-2.200

-1.177

10

1.187

-5.905

714 Openbare gezondheidszorg

2.658

-2.658

2.620

0

-2.620

2.639

63

-2.576

19

63

44

-2.554

Resultaat vóór bestemming

106.898

9.390

-97.508

108.333

10.674

-97.659

108.736

11.751

-96.985

403

1.077

674

-93.732

Bestemming via functie 980

0

13.988

920

-13.068

14.349

920

-13.429

361

0

-361

213

Resultaat na bestemming

106.898

9.390

-97.508

122.321

11.594

-110.727

123.085

12.671

-110.414

764

1.077

313

-93.519

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

002 Bestuursondersteuning B&W

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

480 Overige onderwijsaangelegenheden

6.367

5.384

-983

3.275

2.304

-971

3.085

2.129

-956

-190

-175

15

-770

510 Bibliotheek

5.263

-5.263

5.259

0

-5.259

5.298

0

-5.298

39

0

-39

-4.971

511/540 Kunstzinnige vorming/talentontwikkeling

1.976

-1.976

1.990

0

-1.990

1.910

0

-1.910

-80

0

80

-1.904

530 A Topsportevenementen

1.155

-1.155

6.027

1.962

-4.065

6.125

2.068

-4.057

98

106

8

-3.602

530 B Sportverenigingen en -activiteiten

573

-573

801

0

-801

987

331

-656

186

331

145

-510

530 C Ruimte voor sport

8.167

1.962

-6.205

4.848

0

-4.848

4.840

0

-4.840

-8

0

8

-4.943

531 Groene sportvelden en terreinen

523

120

-403

518

118

-400

540

94

-446

22

-24

-46

-505

540 A Creatieve industrie

1.715

-1.715

1.739

0

-1.739

1.676

0

-1.676

-63

0

63

-1.694

540 B Podiumkunsten

7.232

3.087

-4.145

7.405

3.073

-4.332

7.462

3.152

-4.310

57

79

22

-5.193

541/002 Museum en archief

1.139

-1.139

1.139

0

-1.139

1.152

0

-1.152

13

0

-13

-3.055

541/821 Erfgoed en oudheidkunde

584

14

-570

450

110

-340

402

39

-363

-48

-71

-23

-375

821 Stads- en dorpsvernieuwing

1.414

1.085

-329

1.641

1.085

-556

1.631

1.085

-546

-10

0

10

-677

Resultaat vóór bestemming

36.108

11.652

-24.456

35.092

8.652

-26.440

35.108

8.898

-26.210

16

246

230

-28.199

Bestemming via functie 980

100

100

32

1.160

1.128

-81

523

604

-113

-637

-524

-632

Resultaat na bestemming

36.108

11.752

-24.356

35.124

9.812

-25.312

35.027

9.421

-25.606

-97

-391

-294

-28.831

Door! met de buitenstad

310/311 Handel en ambacht

2.455

539

-1.916

2.781

447

-2.334

3.114

410

-2.704

333

-37

-370

-1.863

560 Openluchtrecreatie

649

-649

769

0

-769

785

324

-461

16

324

308

-708

810 Ruimtelijke ontwikkeling

9.271

717

-8.554

8.329

647

-7.682

10.994

3.756

-7.238

2.665

3.109

444

-6.097

822 Volkshuisvesting

7.756

448

-7.308

8.206

448

-7.758

8.083

600

-7.483

-123

152

275

-6.836

823 Omgevingsvergunningen, activiteit bouwen

3.586

3.586

0

4.750

4.750

1

5.437

5.436

1

687

686

4.566

830 Bouwgrondexploitatie

50.067

49.904

-163

29.680

32.040

2.360

19.120

39.195

20.075

-10.560

7.155

17.715

2.172

Resultaat vóór bestemming

70.198

55.194

-15.004

49.765

38.332

-11.433

42.097

49.722

7.625

-7.668

11.390

19.058

-8.766

Bestemming via functie 980

3.586

8.658

5.072

7.510

7.922

412

9.642

9.033

-609

2.132

1.111

-1.021

-242

Resultaat na bestemming

73.784

63.852

-9.932

57.275

46.254

-11.021

51.739

58.755

7.016

-5.536

12.501

18.037

-9.008

Totaal programma 1 t/m 9

Saldo van baten en lasten

540.572

540.621

49

538.352

530.777

-7.575

549.512

570.856

21.344

11.160

40.079

28.919

4.839

Bestemming via functie 980

55.893

55.844

-49

64.446

72.038

7.592

86.725

70.425

-16.300

22.279

-1.613

-23.892

6.865

Resultaat

596.465

596.465

0

602.798

602.815

17

636.237

641.281

5.044

33.439

38.466

5.027

11.704

990 Overgeboekt saldo 990 naar balans

0

0

0

0

0

0

5.044

-5.044

0

0

0

-11.704

Resultaat na overboeking saldo naar balans

596.465

596.465

0

602.798

602.815

17

641.281

641.281

0

33.439

38.466

5.027

0

De primaire begroting is de eerste begrotingswijziging. U vindt een toelichting per beleidsproduct in het onderdeel 'Wat heeft het gekost' bij de verantwoording over de programma's.