De schulden op korte termijn zijn alle schulden waarvan de rente korter dan 1 jaar vaststaat. Eind 2016 stond de schuld op korte termijn zo op de balans:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Mutatie

10

Schulden op korte termijn

10.1

Crediteuren (extern)

4.833

3.342

1.491

10.2

Kasgeldleningen

45.000

50.000

-5.000

10.3

Rekening courant niet fin.-instellingen

71

67

4

Totaal schulden op korte termijn

49.904

53.409

-3.505

Kasgeldleningen (10.2)
We kunnen de veranderingen bij de liquide middelen en kasgeldleningen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Financieringsmiddelen zijn de liquide middelen op de debet- en creditkant van de balans.

Rekening-courant met niet-financiële instellingen (10.3)

Dit is de rekening-courant die we hebben bij het Sociaal Voorzieningsfonds.