Nog te ontvangen bedragen
Op de post Nog te ontvangen bedragen staan de opbrengsten die we in 2016 als baten hebben opgenomen in de exploitatie, maar die we nog niet hebben ontvangen. We verantwoorden de opbrengsten als opbrengst in de exploitatie en zetten als tegenboeking de post Nog te ontvangen bedragen op de balans. Op het moment dat we de opbrengst ontvangen, boeken we die af van de balanspost en vervalt de openstaande vordering. De nog te ontvangen bedragen hebben we verdeeld over de diverse overheden.

Overige overlopende activa
Onder de overige overlopende activa vallen onder andere de bedragen die we vooruit hebben betaald. Dat zijn betalingen die we in 2016 hebben gedaan, maar die we in 2016 niet in de exploitatie hadden meegenomen. We 'parkeren' die betalingen op de balans en nemen ze later als kosten alsnog op in de exploitatie. Ook vallen onder deze categorie de nog te ontvangen bedragen van niet zijnde overheidsinstellingen.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Mutatie

06

Overlopende activa

06.01

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

0

189

-189

06.02

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

5.901

3.915

1.986

06.03

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

1.761

1.264

497

06.04

Overige overlopende activa

26.142

24.204

1.938

Totaal overlopende activa

33.804

29.572

4.232

De overlopende activa zijn in totaal met € 4,2 miljoen toegenomen. Daarmee zijn de overlopende activa ongeveer even groot als vorig jaar.

Toelichting onzekerheid eigen bijdrage/ ouderbijdrage Wmo en Jeugd
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming
(persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo en de Jeugdwet een bijdrage verschuldigd.
De wetgeving heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage
wordt uitgevoerd door het CAK. De informatievoorziening van het CAK naar ons is om
privacyredenen beperkt. Hierdoor kunnen wij niet de juistheid en volledigheid op persoonsniveau
en op totaal niveau van de eigen bijdragen vaststellen. In de kadernota rechtmatigheid 2016 van
de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke
verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat de gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de
hoogte van de eigen bijdrage kan krijgen. In de jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid
ten aanzien van deze eigen bijdrage, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij ons.