(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Mutatie

Activa

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.140

2.140

01

Materiële vaste activa

- Economisch nut

498.184

466.229

31.955

- economisch nut, met heffingsgrondslag

47.176

48.106

-930

- Maatschappelijk nut

8.557

9.179

-622

02

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.659

4.059

-2.400

- Leningen aan woningbouwcorporaties

21.400

21.400

0

- Overige langlopende leningen

36.687

37.143

-456

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

0

2.290

-2.290

Totaal vaste activa

615.803

588.406

27.397

Vlottende activa

03

Voorraden

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

5.858

-5.858

- Overige grond en hulpstoffen

0

30.378

-30.378

- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk

55.811

45.192

10.619

- Vooruitbetalingen

74

31

43

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

- Vorderingen op openbare lichamen

22.227

19.845

2.382

- Overige vorderingen

9.834

14.881

-5.047

- Rekening courant

636

1.104

-468

05

Liquide middelen

- Kas

23

18

5

- Banken

3.758

272

3.486

06

Overlopende activa

- Nog te ontvangen bijdragen van de EU

0

189

-189

- Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

1.761

1.264

497

- Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

5.901

3.915

1.986

- Overige overlopende activa

26.142

24.204

1.938

Totaal vlottende activa

126.167

147.151

-20.984

Totaal Activa

741.970

735.557

6.413

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Mutatie

Passiva

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserve

-21.413

-22.550

1.137

- Bestemmingsreserves

78.119

50.779

27.340

- Rekeningresultaat

5.044

11.704

-6.660

Totaal reserves

61.750

39.933

21.817

08

Voorzieningen

27.387

23.547

3.840

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

- Obligatieleningen

90.000

78.000

12.000

- Onderhandse leningen van pensioenfondsen

115.000

115.000

0

en verzekeringsinstellingen

- Onderhandse leningen van banken

328.047

359.994

-31.947

en overige financiële instellingen

- Onderhandse leningen van medeoverheden

0

0

0

- Onderhandse leningen van overige sectoren (nl)

1.231

1.634

-403

- Waarborgsommen

1

1

0

Totaal vaste passiva

623.416

618.109

5.308

10

Vlottende passiva

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

- Kasgeldleningen

45.000

50.000

-5.000

- Overige schulden

4.904

3.409

1.495

11

Overlopende passiva

- Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

1.377

0

1.377

- Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

1.830

898

932

- Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

2.082

6.066

-3.984

- Overige overlopende passiva

63.361

57.075

6.286

Totaal vlottende passiva

118.554

117.448

1.106

Totaal Passiva

741.970

735.557

6.413

Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen

403.036

412.001

-8.965