Lasten-batenstelsel
Voor de jaarrekening gebruiken we het lasten-batenstelsel. Dat betekent dat we lasten en baten hebben toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. Baten en lasten die met elkaar te maken hebben, verantwoorden we in hetzelfde jaar. In de jaarrekening staan ook de verliezen en risico's die we redelijk kunnen berekenen, die zijn ontstaan in of voor 2016.

Winstneming grondbedrijf
Wij nemen gedurende het jaar winst op, voor het deel dat de werkelijke opbrengsten hoger zijn dan de werkelijke kosten plus de kosten die we nog moeten maken. We ronden dat bedrag naar beneden af op € 100.000. Als we een complex afsluiten, brengen we het saldo van dat complex ten gunste of ten laste van de reserve van het Grondbedrijf.

Dividend
Dividend wordt in opbrengsten opgenomen nadat het besluit over uitkering van dividend is genomen.

Resultaatbestemming
Volgens het BBV moeten we de veranderingen in de reserves apart verantwoorden via functie 980 in de programmarekening. Zo is er zowel voor als na de bestemming van de reserve een goed beeld van het resultaat van de jaarrekening. De bestemming is in dit geval de verrekening met de reserves door een storting of onttrekking.