De balans is een momentopname en laat een beeld zien van de vermogenstoestand op een specifieke datum. Aan de debetkant van de balans staan de bezittingen (activa). Dat zijn niet alleen tastbare zaken zoals gebouwen en voorraden, maar ook vorderingen die we op anderen hebben. Aan de creditkant van de balans staan de financieringsbronnen (passiva). Dat zijn onder andere de voorzieningen, reserves en schulden op lange en korte termijn.

We hebben de balans ingedeeld volgens het BBV. We hebben een extra kolom Mutatie opgenomen om u een beter beeld te geven van de veranderingen in 2016. Bij de toelichting op de balans geven we per post een verklaring van de grootste veranderingen. We hebben dit jaar ook een vergelijking tussen de eindbalans 2015 en beginbalans 2016 opgenomen. Dit om de stelselwijzigingen voor u inzichtelijk te maken.