31-12-2016

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2015

Mutatie

06

Overlopende activa

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

Diversen < € 200.000

0

0

189

189

-189

0

0

189

0

18

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

06.16

Vangnet BUIG

4.613

1.666

2

2.949

1.664

06.17

Saldo Hoogspanning PA904014 2014

1.253

323

930

323

Diversen < € 200.000

35

0

1

36

-1

5.901

1.989

3

3.915

1.986

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

06.18

Regiogemeenten Multiproblem

296

296

0

296

06.19

Regio Weteringsebroek

250

250

0

250

06.20

Politie de Arnhemseweg fase 3

292

292

0

292

06.21

Energieneutrale dorpen en kernen

278

278

0

278

Diversen < € 200.000

645

527

1.146

1.264

-619

1.761

1.643

1.146

1.264

497

Totaal overlopende activa medeoverheden

7.662

3.632

1.338

5.179

2.501

31-12-2016

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2015

Mutatie

11

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdragen de EU

11.43

ESF-J

766

766

0

766

11.44

ESF - Inclusie

577

577

0

577

Diversen < € 200.000

34

34

0

34

1.377

1.377

0

1.377

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

11.36

Afrekening BBZ 2014

0

293

293

-293

11.37

Meeneemregeling WEB 2015

383

15

368

15

11.45

Onderwijsachterstandenbeleid

673

673

0

673

11.46

Voortijdig Schoolverlaten

554

554

0

554

Diversen < € 200.000

220

71

88

237

-17

1.830

1.313

381

898

932

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

11.38

BROA GS0-ISV en Robuust

847

847

1.814

1.814

-967

11.39

Transformatieprojecten regionale jeugdzorg

0

444

444

-444

11.40

Regio subs. Eendrachtsprengen

0

341

341

-341

11.41

LOG

243

904

1.147

-904

11.42

Bijdrage provincie particuliere planontwikkeling

0

241

241

-241

11.47

Subsidie particuliere monumenten

243

243

0

243

11.48

Vergoeding afvalfonds kunstst.

253

253

0

253

Diversen < € 200.000

496

496

2.079

2.079

-1.583

2.082

1.839

5.823

6.066

-3.984

Totaal overlopende passiva medeoverheden

5.289

4.529

6.204

6.964

-1.675