WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (de WOPT).

Het belangrijkste uitgangspunt van de WNT is dat alle partijen, zowel (beoogde) topfunctionarissen als instellingen, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Zij maken afspraken binnen de kaders van de WNT en leggen daar in het financieel jaarverslag transparant verantwoording over af. De wet schrijft onder andere voor dat financiële gegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen.

Functie**

naam

duur dienstverband in 2016 in dagen

deeltijdfactor

beloning

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2016

Totale bezoldiging 2015

Gemeentesecretaris

C.M. Sjerps

366

1,1*

€ 142.926,00

€ 15.304,44

€ 158.230,44

€ 155.425,47

Griffier

A. Oudbier

366

1

€ 110.017,28

€ 14.468,16

€ 124.485,44

€ 122.253,83

Er zijn geen belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen uitgekeerd.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor gemeenten is € 179.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Wij herkennen ons in de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT leggen wij geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

* In verband met het uitvoeren van taken voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het dienstverband van de gemeentesecretaris 1,1 fte.
** Volgens ons functiehuis is de gemeentesecretaris ingeschaald in schaal 18 en de griffier in schaal 16.