Vorderingen op korte termijn zijn geld en zaken die we binnen een jaar tegoed hebben. In het overzicht hieronder ziet u een opsomming van de vorderingen op korte termijn.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Mutatie

04

Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

Debiteuren (overige vorderingen)

04.1

Debiteuren algemeen

15.482

16.902

-1.419

04.2

Debiteuren openbare lichamen

3.751

2.781

970

(excl. Belastingdienst)

04.3

Voorziening debiteuren algemeen

-11.170

-10.364

-806

8.063

9.319

-1.255

04.4

Debiteuren Stadsbank

556

650

-94

04.5

Voorziening debiteuren stadsbank

-99

-145

46

457

505

-48

04.6

Belastingdebiteuren

13.998

12.295

1.703

04.7

Voorziening belastingdebiteuren

-8.558

-7.238

-1.320

5.440

5.057

383

Vorderingen op openbare lichamen

(Belastingdienst)

04.8

Omzetbelasting

325

325

0

04.9

BTW-compensatiefonds

18.151

19.520

-1.369

18.476

19.845

-1.369

04.10

Rekening courant

636

1.104

-468

Totaal vorderingen op korte termijn

33.072

35.830

-2.758

Debiteuren (overige vorderingen) (04.1 t/m 04.7)
We hebben de post Debiteuren gesplitst in debiteuren openbare lichamen, belastingdebiteuren, bijstandsdebiteuren (Stadsbank) en overige debiteuren. We doen dat omdat de verschillende soorten debiteuren ieder hun eigen risicoprofiel hebben.

We hebben de voorzieningen voor dubieuze debiteuren op de volgende manier berekend:

  • De voorziening algemene debiteuren (04.3) hebben we bepaald op basis van een dynamische beoordeling met individuele toetsing van debiteuren.
  • De voorziening debiteuren Stadsbank (04.6) hebben we bepaald op basis van een dynamische beoordeling.
  • De voorziening belastingdebiteuren (04.7) hebben we bepaald op basis van een dynamische beoordeling van de debiteuren, die we daarna statisch hebben getoetst. U heeft in 2015 besloten precariobelasting te heffen bij nutsbedrijven. We hebben in 2014 de aanslagen over het heffingsjaar 2011 opgelegd en in 2015 de aanslagen over de heffingsjaren 2012 tot en met 2014. De nutsbedrijven hebben bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. Dit probleem speelt ook landelijk. Er ligt een beroepszaak bij de Hoge Raad. Ondanks hun bezwaar hebben de nutsbedrijven de aanslagen wel betaald. We leggen in 2016 de aanslagen over 2015 op en in 2017 over 2016. We hebben het bedrag van € 7,6 miljoen dat we aan precariobelasting over 2016 verwachten, opgenomen in het saldo debiteuren per 31 december 2016.

Voor de opbrengsten van de precariobelasting over de jaren 2011 tot en met 2016 van in totaal € 24,1 miljoen hebben we een voorziening gemaakt. Dat hebben we gedaan omdat nog niet duidelijk is of de Hoge Raad bezwaren gegrond verklaart. Van die € 24,1 miljoen is € 16,5 miljoen een voorziening Zaken onder de rechter en hebben we € 7,6 miljoen in 2016 afgetrokken van het debiteurensaldo.  Die € 7,6 miljoen is namelijk een onderdeel van het debiteurensaldo en we hebben € 16,5 miljoen ontvangen.

Vorderingen op openbare lichamen (04.8 en 04.9)
Dit zijn vorderingen die we hebben op de Belastingdienst.

Rekening-courant (04.10)
We hebben een rekening-courant met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). We hebben daar geld op gestort, maar het fonds heeft daarmee nog geen leningen gegeven.