De ongebruikte belastingcapaciteit zijn de mogelijkheden die we hebben om extra inkomsten te krijgen door belastingen te verhogen of heffingen meer kostendekkend te maken. Onze heffingen zijn nu 100% kostendekkend. Een hogere dekkingsgraad is niet toegestaan. Dit biedt dus geen mogelijkheid voor extra inkomsten. De afvalstoffenheffing en het rioolrecht leveren de meeste inkomsten op.
Voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) stelt het rijk elk jaar de macronorm vast. Die geeft aan hoeveel de OZB-opbrengst van alle gemeenten samen mogen stijgen ten opzichte van de opbrengst van het jaar daarvoor. Als de gemeenten samen boven de macronorm uitkomen, kort het Rijk op het gemeentefonds. Zo wil het rijk voorkomen dat gemeenten de OZB te veel verhogen.
Voor de verhoging van de OZB hanteerden wij de macronorm. Bij de behandeling van de MPB 2017-2020 heeft u besloten om de macronorm los te laten en de OZB vanaf 2018 nog maar met de inflatiecorrectie te verhogen. We hebben dat besluit nog niet verwerkt in de doorrekening in deze jaarrekening. We nemen de gevolgen van uw besluit mee bij de opstelling van de voorjaarsnota 2017. In deze jaarrekening hebben we daarom nog geen ongebruikte belastingcapaciteit opgenomen.

In het overzicht hieronder ziet u de weerstandscapaciteit in de jaren 2013 tot en met 2022 en uit welke onderdelen de weerstandscapaciteit bestaat.

Ontwikkeling weerstandscapaciteit 2013-2022