We willen dat Apeldoorn een comfortabele gemeente is, waarin iedereen meedoet, graag thuiskomt, zich veilig voelt en goede dienstverlening krijgt. Een gemeente waarin zorg voor elkaar normaal is. Een gemeente met een rechtvaardig sociaal vangnet, zeker voor onze kinderen. We willen ook een ondernemende stad zijn met innovatie in economie, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. En met (top)sportevenementen, sportbeoefening en een sprankelend cultureel en toeristisch aanbod. Daar hebben we allemaal aan gewerkt in 2016.

Contact met u
We staan als gemeenten voor grote opgaven. Economische, demografische, sociale en andere ontwikkelingen vragen om een krachtige aanpak. We kunnen en willen niet alleen werken aan die strategische doelen. We werken graag samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Er gaat dan ook geen dag voorbij of we hebben daar contacten mee. We gebruiken de kracht van Apeldoorn in al zijn onderdelen. We denken vanuit kansen en niet vanuit bedreigingen hoe we initiatieven kunnen uitvoeren.

Contact met elkaar
Als je voor elkaar wilt zorgen, moet je elkaar kennen. Daarom hebben we in alle 6 de stadsdelen de sociale infrastructuur en de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten uitgebreid. We hebben 30 ontmoetingsplekken multifunctioneel en duurzamer gemaakt.

Binnenstad
We hebben de aanleg van nieuwe bestrating in een groot deel van de binnenstad afgemaakt. De binnenstad is ook een stukje groener geworden door nieuwe bomen, groenplekken en grote bakken met planten. Dat maakt de binnenstad aantrekkelijker om te verblijven. De binnenstad wordt ook steeds levendiger, onder meer doordat zich daar een groot deel afspeelt van de meer dan 500 evenementen die elk jaar in Apeldoorn plaatsvinden.

Citymarketing
We hebben een nieuwe organisatie opgezet voor citymarketing. Die is op 1 januari 2017 begonnen. De nieuwe organisatie gaat Apeldoorn promoten als comfortabele gezinsstad, innovatief in economie & duurzaamheid en toeristisch toplandschap.

Gemeentelijke belastingen
Tribuut
U kreeg in 2016 voor het eerst uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen van Tribuut. Tribuut int sinds 2016 de lokale belastingen voor onze gemeente en voor Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.
Precario
We leggen al enkele jaren precariobelasting op aan gas- en elektriciteitsbedrijven, die kabels en leidingen in gemeentegrond hebben liggen. Eén van die bedrijven is het daar niet mee eens en is naar de rechter gestapt. Die zaak loopt nog. Zolang er geen zekerheid is over de uitslag, zetten we de opbrengst van deze belasting in een apart potje ‘voorziening precario’ en gebruiken we het niet. In 2016 hebben we € 7,6 miljoen aan dat potje toegevoegd. Het kan nog jaren duren voordat er een definitieve beslissing is in deze zaak.

Asielzoekers en vluchtelingen
We hebben besloten dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een asielzoekerscentrum (AZC) kan inrichten op de locatie van GGNet aan de Deventerstraat. We voeren een risicoanalyse uit om goed te kunnen zien welke gevolgen een AZC heeft voor de veiligheid en de leefbaarheid. COA verwacht half 2017 te kunnen beginnen met de aanpassingen van de gebouwen.
We hebben ook besloten dat we het kantoorgebouw aan de Christiaan Geurtsweg niet gaan gebruiken voor de opvang van vluchtelingen en ook niet om er vluchtelingen met een verblijfsvergunning tijdelijk in te laten wonen. Het COA heeft dat gebouw voor een jaar gehuurd voor de noodopvang van vluchtelingen. Er komen veel minder vluchtelingen naar Apeldoorn dan we hadden verwacht. Daarom heeft het COA het gebouw niet in gebruik genomen.

Persoonsgegevens
We moesten 7 keer een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Niet goed natuurlijk, want er is altijd een risico met privacygevoelige gegevens. We zijn direct begonnen om kennis en kunde bij onze medewerkers op dit terrein te vergroten.
In 2016 kwam ook naar voren dat er fouten zitten in ons systeem voor de Basisregistratie Personen. Het beheer van enkele onderdelen van de persoonsgegevens is nog niet goed genoeg verzekerd. We hebben maatregelen genomen om het systeem beter te laten werken.