Beste inwoners van Apeldoorn,

We leggen elk jaar aan de gemeenteraad verantwoording af over de manier waarop we in het vorige jaar zijn omgegaan met het gemeenschapsgeld dat we mochten besteden. En over de resultaten die we hebben bereikt. We doen dat met een jaarrekening en een jaarverslag. In deze ‘Jaarstukken in vogelvlucht’ leest u de hoofdzaken uit de jaarrekening en het jaarverslag.

Minder onzekerheden in het sociaal domein
Vanaf 2015 heeft de gemeente een aantal nieuwe taken gekregen in het sociaal domein die voor veel burgers belangrijk zijn. Door de nieuwe taakverdeling waren er veel veranderingen. Het goede nieuws is dat de overdracht voor het grootste deel goed is verlopen. Dat blijkt uit de reacties van klanten en organisaties. We zien steeds beter welke uitgaven we hebben. De onzekerheden voor de begroting van de gemeente Apeldoorn zijn een stuk minder geworden. We werken de komende jaren aan verbeteringen in het sociaal domein.

Een mooi positief resultaat
De financiële positie van onze gemeente is in 2016 verbeterd. Het positieve resultaat van de gemeente Apeldoorn over 2016 is € 5 miljoen.
We zijn blij dat we geld aan onze reserves hebben kunnen toevoegen. Een stevig eigen vermogen is nodig om tegenvallers op te vangen.

Ina Sjerps               John Berends
secretaris               burgemeester

U leest meer over de verbetering van onze financiële positie in hoofdstuk 1 en krijgt u een beeld van het financieel resultaat en de reserves. In de hoofdstukken daarna laten we de resultaten zien voor de verschillende begrotingsprogramma’s met hun beleidsonderdelen.