Als we een overzicht maken van de risico’s in de AD en bepalen hoe groot die zijn, kijken we naar:

  • de kans, dat een risicogebeurtenis zich voordoet;
  • de financiële gevolgen van een risico;
  • de invloed op de prestaties en het imago van de gemeente.

We nemen de risico’s op in de Apeldoornse risicomatrix en geven ze weer in risicoprofielen. Die risico’s komen voor een deel af en toe voor en zijn voor een deel altijd aanwezig. Bij de bepaling van de grootte van de risico’s gaan we ervan uit, dat structurele risico’s in vier jaar worden gedekt door ombuigingen binnen de begroting, aanpassing van beleid of beheersmaatregelen. Dit leidt tot een verdubbeling van de financiële gevolgen. Het 1e jaar zijn de gevolgen 100%, het 2e jaar 67%, het 3e jaar 33% en het 4e jaar 0%.
We hebben de grootte van de risico's van de AD nu berekend op € 21,8 miljoen. In de MPB 2016-2020 raamden we het risicobedrag op € 23,1 miljoen. In de MPB 2017-2020 gingen we uit van een lager risicobedrag van € 20,6 miljoen. Ten opzichte van de MPB 2017-2020 is het risico met € 1,2 miljoen toegenomen.

Grafiek 4.3: Ontwikkeling risico's Algemene dienst en financieel effect

Hieronder gaan we in op de TOP-risico's van de AD. Dat zijn de risico's met een kans van minimaal 25% dat ze gebeuren en met een financieel gevolg van meer dan € 500.000. Onder meer de grote risico's van de 3 decentralisaties vallen hieronder.

TOP-risico’s AD

Het financiële gevolg van onze risico’s ramen we op € 21,8 miljoen. De 12 TOP-risico’s zijn € 17 miljoen. Hiervan heeft € 10,9 miljoen te maken met het sociaal domein. We geven een toelichting op de TOP-risico's en beheersmaatregelen in het programma waar het risico is. We geven hier alleen een samenvatting.

TOP-risico's Algemene dienst

Nr.

Eenheid

Risico

Bedrag

Kans

I/S

Netto financieel gevolg weerstands-vermogen

Impact op de doelstelling

Impact op het imago

Totaal

Programma 1

262

Eenheid Veiligheid & Recht

Planschade

700.000

50%

I

350.000

1

1

2

264

Eenheid Financiën

Financiering en rente risico's

1.000.000

25%

S

500.000

2

1

3

568

Eenheid Financiën

Innen belastingen

500.000

25%

I

125.000

1

3

4

601

Eenheid Financiën

Regionalisering

3.000.000

25%

I

750.000

1

1

2

741

Eenheid Financiën

BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering

3.000.000

50%

S

3.000.000

2

2

4

861

Eenheid Informatie

Datalek

1.000.000

50%

I

500.000

3

3

6

Programma 5

561

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Onderwijshuisvesting

600.000

75%

S

900.000

2

1

3

641

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Structureel onvoldoende budget Jeugdzorg

2.500.000

50%

S

2.500.000

3

3

6

Programma 6

642

Werkplein Activerium

Structureel onvoldoende budget Bijstand

500.000

50%

S

500.000

3

3

6

Programma 7

643

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Discontinuïteit zorg inwoners Apeldoorn en frictiekosten

1.000.000

30%

I

300.000

3

3

6

761

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Structureel onvoldoende budget Maatschappelijke ondersteuning

6.000.000

50%

S

6.000.000

3

3

6

881

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Uitvoering van de Wmo

1.000.000

80%

S

1.600.000

3

2

5

Overige risicos

2.670.000

Totaal

3.170.000

Ten opzichte van de TOP-risico’s in de MPB 2017-2020 zijn enkele TOP-risico's nieuw, gewijzigd of vervallen:

Nieuw
568 Innen belastingen:
Onze belastinginkomsten zijn elk jaar ongeveer € 90 miljoen. We hebben het opleggen en innen van belastingen met ingang van 2016 overgedragen aan Tribuut. Het kan zijn dat de raming van onze belastingopbrengst afwijkt van de werkelijke opbrengst, bijvoorbeeld door verminderingen of leegstand. We kunnen dit niet voorkomen, maar wel tijdig signaleren. We hebben daarover prestatieafspraken gemaakt met Tribuut.

861 Datalek:
We voeren veel maatregelen uit om digitale gegevens goed te beheren. Toch kunnen we niet helemaal voorkomen, dat er een keer een datalek is. Dat veroorzaakt grote schade aan ons imago, leidt tot extra reparatiewerkzaamheden en kan leiden tot een boete.

881 Uitvoering Wmo:
Door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de uitvoering van de Wmo neemt het aantal aanvragen voor de Wmo toe. We verwachten dat we daardoor hogere uitgaven hebben.

Gewijzigd.
741 BTW-compensatiefonds:
De gemeenten kunnen de btw op overheidsuitgaven terugvragen bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit fonds heeft een plafond. We zien afgelopen jaar dat gemeenten meer investeren en uitgeven. Daardoor wordt het plafond van het BCF eerder bereikt. Het risico, dat Apeldoorn minder uit het fonds krijgt uitgekeerd, is daardoor groter geworden.

642 Structureel onvoldoende budget Bijstand:
Dit risico is lager geworden. Het was 3 miljoen en is nu € 0,5 miljoen. Dat komt doordat het rijk kort geleden het verdeelmodel van de BUIG sterk heeft verbeterd.

Vervallen.
303 Beheer en onderhoud wegen, bruggen et cetera:
We hebben het beheer van wegen en bruggen verbeterd door de uitvoering van het Herstelplan Wegen 2013. Daardoor is het risico kleiner geworden dat we schadeclaims krijgen door de slechte staat van wegen. Dit risico is daardoor geen TOP-risico meer.

Risicoprofielen risico’s AD

De TOP-risico’s met de grootste kans dat ze gebeuren en het grootste risicobedrag zitten in kwadrant I (rechtsboven) van het risicoprofiel. Daar is de kans groter dan 25% en het risico groter dan € 500.000.

De matrix laat zien, dat de meeste risico's kleine financiële gevolgen hebben.