Specificatie van de Algemene Reserve

Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2015

-22.550.488

Wijzigingen Algemene Reserve

-4.050.681

Wijzigingen Algemene Reserve, deel grond

5.188.147

Stand van de Algemene Reserve per 31-12-2016

-21.413.022

Stand Algemene reserve

9.706.482

Stand Algemene Reserve, deel grond

-31.119.504

-21.413.022

Onderstaand zijn de wijzigingen in de Algemene Reserve en Algemene Reserve, deel grond verder uitgewerkt.

Algemene Reserve

Doorrekening AR MPB 2017-2020

Realisatie 2016

Doorrekening AR Jaarrekening 2016

Stand per 31-12-2015

13.757.163

Resultaat rekening 2015

11.703.618

Stand per 1-1-2016

25.460.781

Ontwikkelingen 2016:

- Storting voorfinanciering NUP gelden (algemene uitkering)

224.000

- Bijdrage van reserve onderwijshuisvesting

500.000

- bestemmingsvoorstel rekening 2013, budget ict 3 decentralisaties

-70.000

- Gebreken Omnisport

-471.000

- eerste wijziging eenheidsplannen 2016

-478.000

- Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2016

-15.459.044

Bijdrage aan de Algemene Dienst 2016

-255

Stand per 31-12-2016

9.175.606

9.706.482

9.706.482

Resultaat 2016 (nog te bestemmen)

5.417.000

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2017

55.000

55.000

Stand per 01-01-2018

9.230.605

15.178.482

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2018

55.000

55.000

Stand per 01-01-2019

9.285.605

15.233.482

Bijdrage van de Algemene Dienst 2019

327.000

327.000

Stand per 01-01-2020

9.612.604

15.560.482

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.302.000

1.302.000

Dekking Huis van de Stad uit AR

-1.796.000

-1.796.000

Besparing Huis van de Stad

300.000

300.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2020

555.000

555.000

Stand per 01-01-2021

9.973.604

15.921.482

Besparing Huis van de Stad

300.000

300.000

Bijdrage van AR inlopen tekort grondexploitatie

98.897

98.897

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.114.000

1.114.000

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2021

555.000

555.000

Stand per 01-01-2022

17.597.135

23.545.014

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

1.030.000

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2022

755.000

555.000

Stand per 31-12-2022

25.207.770

30.955.649

In de kolom "Doorrekening AR MPB 2017-2020" treft u de doorrekening van de Algemene Reserve zoals deze is opgenomen in de MPB 2017-2020. De kolom "Realisatie 2016" geeft de realisatie in 2016 weer. De verschillen in begroting en realisatie zijn toegelicht bij de programma teksten. Tenslotte treft u in de kolom "Doorrekening AR Jaarrekening 2016" een nieuwe doorrekening van de Algemene Reserve waarbij rekening is gehouden met de realisaties in 2016.

Doorrekening AR MPB2016-2019

realisatie 2016

Doorrekening AR Jaarrekening 2016

Stand per 01-01-2014

-46.177.764

-46.177.764

Rente 2014

3,4%

-1.570.044

-1.570.044

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

Stand per 31-12-2015

-41.325.201

-41.325.201

-41.325.201

Rente 2016

3,4%

-1.405.057

-1.405.057

-1.405.057

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

6.422.607

Stand per 31-12-2015

-36.307.650

-36.307.651

-36.307.651

Rente 2016

3,4%

-1.234.460

-1.234.460

-1.234.460

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

6.422.607

6.422.607

6.422.607

Stand per 01-01-2017

-31.119.504

-31.119.504

-31.119.504

Rente 2017

2,0%

-622.390

-622.390

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

3.688.000

3.688.000

Extra aflossing vrijval reserves

5.055.000

5.055.000

Stand per 01-01-2018

-17.443.259

-17.443.259

Rente 2018

2,0%

-348.865

-348.865

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.347.000

1.347.000

Stand per 01-01-2019

-10.889.489

-10.889.489

Rente 2019

2,0%

-217.790

-217.790

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

200.000

200.000

Stand per 01-01-2020

-5.351.644

-5.351.644

Rente 2020

2,0%

-107.033

-107.033

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

5.555.635

5.555.635

Stand per 01-01-2021

96.958

96.958

Rente 2021

2,0%

1.939

1.939

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

Bijdrage aan algemene reserve

-98.897

-98.897

Stand per 01-01-2022

0

0

Rente 2022

2,0%

0

Storting annuïteit tekort Grondbedrijf

Bijdrage aan algemene reserve

Stand per 31-12-2022

0

0

Toelichting
In de Zomernota was voorzien dat de Algemene Reserve inlopen tekort grondexploitatie met een jaarlijkse annuïteit van € 6,4 mln eind 2022 op 0 zou lopen. Bij de rekening 2012 bleek dat het bedrag dat in 2012 aan deze reserve werd toegevoegd vanuit de investeringsscan en het opheffen van bestemmingsreserves, in werkelijkheid hoger was dan geprognosticeerd. Dit heeft een gunstig effect op de reserve. Bij de MPB 2017-2020 is het rente percentage van de annuïteit aangepast en wordt en tussentijds gestort uit de besteedbare vrije ruimte. Hierdoor vertoont dit deel van de Algemene Reserve nog eerder een positief saldo.