Vooruit ontvangen bedragen
Dit zijn bedragen die we in 2016 hebben ontvangen, maar die niet te maken hebben met het boekjaar 2016. Het is geld dat we hebben gekregen voor prestaties die we in 2017 gaan leveren of uitvoeren. We mogen dat geld niet in de exploitatie opnemen en 'parkeren' het daarom tijdelijk op de balans. We hebben de bedragen verdeeld naar de diverse overheden. De bedragen die we van andere instellingen vooruit betaald hebben gekregen, staan bij overige overlopende passiva.

Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor diensten die in 2016 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben betaald. We hebben de kosten in 2016 al wel in de exploitatie opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Mutatie

11

Overlopende passiva

11.01

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

1.377

0

1.377

11.02

Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

1.830

898

932

11.03

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

2.082

6.066

-3.984

11.04

Overige overlopende passiva

63.361

57.075

6.286

Totaal overlopende passiva

68.650

64.039

4.611

De overlopende passiva zijn met € 4,6 miljoen toegenomen ten opzichte van 2015. Daarmee zijn de overlopende passiva ongeveer even groot als vorig jaar.