Integrale openbare ruimte

Stand van zaken

Apeldoorn is een ‘Buitenstad’. De Apeldoornse ruimte is schoon, heel en veilig. Verduurzaming en ‘voorraadbeheer’ zijn hierin de opgaven voor de toekomst.In navolging op Herstelplan wegen zijn wij bezig met integraal ‘voorraadbeheer’ van de openbare ruimte. Wij inventariseren wat er moet gebeuren in Apeldoorn door het maken van een ‘foto van de wijk’ en door het monitoren van de kwaliteit en levensduur van de ‘assets’. Aangezien de meeste voorzieningen inmiddels 40 a 50 jaar oud zijn verwachten wij in de komende decennia een grote investeringsopgave. In 2016 willen wij, aanvullend op het herstelplan wegen, een beeld hebben van de stand van zaken van het complete voorzieningenpakket voor de openbare ruimte. We zullen daarbij onderzoeken hoe we daarin gebruik kunnen maken van de principes van assetmanagement. Dat houdt in het sturen op basis van vastgestelde waarden en risicoprofielen.Wij signaleren een oplopende spanning tussen de behoefte aan groot onderhoud en vervanging enerzijds en van achterblijvende indexeringen en de opgave om onkruidbestrijding op verhardingen zonder chemische middelen op te lossen anderzijds.

Programma 2016

programma 3  openbare ruimte

Wat hebben we gedaan in 2016

We hebben in kaart gebracht of we genoeg geld hebben om voor de langere termijn onze kapitaalgoederen te vervangen en te vernieuwen. We noemen dat project Grip op kapitaalgoederen. We hebben hierbij gekeken naar onze eigendommen die vallen onder het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We hebben de uitkomst hiervan op 13 oktober 2016 aan u gepresenteerd. Die laat zien dat de kosten nu voor 85% zijn gedekt. We bekijken nu of we de resterende 15% kunnen vinden door werkzaamheden slim te combineren of in bepaalde gevallen meer risico te accepteren, of dat extra geld nodig is. Hierbij wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn als we kosten niet indexeren en niet-chemische onkruidbestrijding gaan toepassen.We zijn tegelijk ook begonnen met het traject Revitalisering. Hiermee willen we de openbare ruimte in oudere wijken integraal aanpakken. Een van die wijken is bijvoorbeeld De Maten. Dit heeft ook veel te maken met Grip op kapitaal. U krijgt in 2017 ons rapport hierover.

a

Groen

Stand van zaken

Apeldoorn is een stad in het groen. Wij hebben oog voor de waarde van de groene gebieden in en om van de stad. Groen is meer dan alleen een natuurlijke versiering. Groen brengt mensen bij elkaar, draagt bij aan de gezondheid en verhoogt de waarde van de leefomgeving. Groen leent zich voor burgerinitiatieven en samenwerking met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De budgetten voor onderhoud zijn toereikend voor het onderhoudsniveau waarbij geen sprake is van onveiligheid of kapitaalvernietiging door gebrekkig onderhoud, maar ze zijn ontoereikend om in de vervangingsopgave op de lange termijn te kunnen voorzien. In het bijzonder geldt dit voor het bomenbestand.

Programma 2016

In 2016 wordt het onderhoud, conform de vastgestelde kwaliteit zoals aangegeven in de nota, gerealiseerd. Er is tevens een website waarop alle burgerinitiatieven zijn terug te vinden. Het lange termijn perspectief bomenbestand is in beeld gebracht.

Wat hebben we gedaan in 2016

We hebben het groen onderhouden volgens kwaliteitsniveau B zoals dat in de Kadernota staat.

b

Wegen (en bruggen, tunnels en viaducten)

Stand van zaken

In 2014 is gestart met de uitvoering van de maatregelen die zijn opgenomen in het ‘Herstelplan Wegen (fiets-, voetpaden en wegen)’.Inzet is om geleidelijk de achterstand op wegenonderhoud terug te brengen. Een goed en veilig wegennet is ook nodig om iedereen die onderweg is gastvrij te ontvangen. Voor het gastvrije onthaal hebben wij veilige wandel- en fietspaden. Verduurzaming en ‘voorraadbeheer’ zijn de opgaven voor de toekomst. In 2014 is in overeenstemming met het Herstelplan Wegen een reserve herstel onderhoud wegen gevormd. Deze is in de MPB opgenomen in bijlage 3.5.Met de extra middelen die beschikbaar zijn kunnen wij het teruglopen van achterstanden keren, maar aan het inlopen zijn wij nog niet toe.

Programma 2016

In 2016 worden de wegen en fiets/wandelpaden conform het door ons vastgestelde Uitvoeringsplan Wegen 2016 in uitvoering gebracht. Tevens is in het najaar van 2016 een driejaren doorkijk aan de raad aangeboden waarin is aangegeven welke wegen in die periode worden aangepakt.

Wat hebben we gedaan in 2016

We hebben het grootste deel van het Uitvoeringsplan 2016 uitgevoerd. Met zes projecten zijn we niet helemaal klaar. We maken die in het 1e kwartaal van 2017 af. We hebben in september het meerjarenonderhoudsplan 2017-2019 vastgesteld. We hadden daar eerst overleg met u over.

Openbare verlichting

Stand van zaken

De komende jaren worden de technisch goede masten geschilderd en de slechte masten vervangen. Tevens worden minder energie efficiënte armaturen vervangen door een dimbare LED armatuur. De verwachting is dat we met het huidige vervangingsbudget in combinatie met de reserve schilderonderhoud de achterstanden op mastvervanging in 2020 hebben weggewerkt. Wij dragen bij aan energieneutraliteit en duurzaamheid. De openbare verlichting is een onderdeel binnen integraal ‘voorraadbeheer’.

Programma 2016

Het planmatig onderhoudsbudget wordt overeenkomstig het jaarlijkse onderhoud- en vervangingsplan ingezet.

Wat hebben we gedaan in 2016

We hebben alle  onderhouds- en vervangingsprojecten uitgevoerd die we voor 2016 hadden gepland.

Bruggen

Stand van zaken

De bruggen voldoen aan de functionele eisen. Er is echter sprake van een onderhoudsachterstand. Binnen 5 tot 10 jaar zal een groot aantal houten fiets- en voetbruggen in de wijken Zevenhuizen en de Maten vervangen moeten worden. De omvang van de werkzaamheden gaan het reguliere budget te boven. Daarom is in het  ‘Herstelplan Wegen (fiets-, voetpaden en wegen)’ deze problematiek ook meegenomen. Het onderhouden en vervangen van bruggen maken deel uit van integraal voorraadbeheer.

Programma 2016

In 2016 worden onderhoud en vervanging uitgevoerd zoals aangegeven in de paragraaf Bruggen in het door ons vastgestelde Uitvoeringsplan Wegen 2016.

Wat hebben we gedaan in 2016

We hebben alle projecten uitgevoerd die in het uitvoeringsprogramma 2016 staan. Verder hebben we de brug De Freule laten inspecteren. Daarbij werden gebreken in de constructie gevonden. Daarom hebben we in december nog een inspectie laten uitvoeren. We verwachten dat we de resultaten daarvan in het 1e kwartaal van 2017 krijgen.

Begraafplaatsen

Stand van zaken

In de MPB 2014-2017 heeft uw raad ingestemd met een éénmalige aanvulling van € 350.000 in de reserve begraafplaatsen. Naar aanleiding van een zorgwekkende terugloop van de egalisatiereserve is in 2014 een plan van aanpak voor verbetering van de exploitatie gemaakt. Dit plan van aanpak zal leiden tot een integrale visie op het beheer en de exploitatie van begraafplaatsen, waarbij de mogelijkheden van een natuurbegraafplaats worden onderzocht. De éénmalige aanvulling in combinatie met de nieuwe integrale visie zorgt ervoor dat de reserve de komende jaren op peil blijft.

Programma 2016

In 2016 wordt het onderhoud, zoals aangegeven in de nota begraafplaatsen, conform de jaarlijkse begroting uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan in 2016

We zijn in 2016 verder gegaan met de uitvoering van ons plan om de exploitatie van de vijf gemeentelijke begraafplaatsen ten minste kostendekkend te maken en te houden. We hebben veel aandacht gegeven aan verlaging van de kosten. De inkomsten waren iets hoger dan het bedrag in de begroting, terwijl de lasten lager waren dan we hadden geraamd. Per saldo kunnen we meer geld in de reserve storten dan we hadden geraamd: ruim € 82.000 in plaats van € 6.000. We zijn verder gekomen met ons onderzoek naar de mogelijkheid om begraven op een natuurbegraafplaats toe te voegen aan het bestaande pakket voorzieningen. We verwachten dat we hier in de loop van 2017 een besluit over kunnen nemen.

Riolering

Stand van zaken

De ambities, doelen en maatregelen voor water en riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In 2016 hebben wij een nieuw rioleringsplan opgesteld voor een periode van 5 jaar. We voeren het vigerend rioleringsplan uit.

Programma 2016

We voeren in 2016 het beheer en onderhoud uit volgens het rioleringsplan, het programma water en riolering en het jaarlijks onderhouds- en vervangingsplan. Het gaat om verschillende maatregelen aan riolering en regenwatervoorzieningen:•   het reguliere beheer en onderhoud, zoals het oplossen van storingen, reiniging, inspectie en reparaties;•   groot onderhoud en vervangingen;•   projecten, zoals het oplossen van knelpunten, de verbetering van het functioneren van het systeem en reconstructies;•   het afkoppelen van regenwater bij groot onderhoud projecten in de openbare ruimte;•   onderzoeken, planvorming en voorbereiding die daarvoor nodig zijn.Daarnaast werken we ook aan verduurzaming van de afvalwaterketen en verdere regionale samenwerking.

Wat hebben we gedaan in 2016

We hebben het beheer en onderhoud uitgevoerd volgens het GRP en het jaarlijkse onderhouds- en vervangingsplan. Het ging om verschillende maatregelen:•   het reguliere beheer en onderhoud, zoals het oplossen van storingen, schoonmaak, inspectie en reparaties;•   groot onderhoud en vervangingen;•   projecten voor de oplossing van knelpunten, de verbetering van het functioneren van de riolering en reconstructies;•   het afkoppelen van regenwater bij groot onderhoud in de openbare ruimte;•   onderzoeken, planvorming en voorbereiding die daarvoor nodig waren.Daarnaast hebben we gewerkt aan verduurzaming van de afvalwaterketen en verdere regionale samenwerking.

Water & riolering

Stand van zaken

Verkeersapparatuur

Stand van zaken

Er zijn contracten gesloten met alle leveranciers van verkeersapparatuur voor het beheer en onderhoud evenals het verhelpen van storingen. Daarnaast wordt er voor de verkeersregelinstallaties een jaarlijks vervangingsprogramma uitgevoerd. Afstemming en implementatie binnen integraal ‘voorraadbeheer’ zal plaatsvinden.

Programma 2016

In 2016 wordt het onderhoud en de vervanging conform het jaarlijkse onderhoud- en vervangingsplan uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan in 2016

We hebben onderhoud en vervanging van de verkeersapparatuur uitgevoerd volgens het programma dat we daarvoor hebben opgesteld. We hebben onder andere de drie verkeersregelinstallaties (VRI) aan de Laan van Zevenhuizen vervangen en alle software van de vier VRI’s langs de Marchantstraat. Verder hebben we glasvezel aangelegd langs de Ravenweg en Marchantstraat. Dat maakt het mogelijk om de VRI's daar met elkaar te verbinden en zo een 'groene golf' te realiseren.

Parkeren

Stand van zaken

Voor het onderhoud parkeerapparatuur, parkeergarages en maaiveld zijn contracten afgesloten. Begin 2015 was de planning de parkeergarage apparatuur te vervangen. Gezien de staat van de apparatuur (inclusief enkele tussentijdse vervangingen) is de vervanging een jaar opgeschoven.

Programma 2016

In 2016 wordt het onderhoud en de vervanging conform het jaarlijkse onderhoud- en vervangingsplan uitgevoerd. Onderdeel hiervan is de vervanging van de parkeergarageapparatuur.

Wat hebben we gedaan in 2016

We hebben in 2016 alleen incidentele reparaties uitgevoerd aan de parkeergarages. We zijn niet begonnen met de vervanging van parkeerapparaten. De reden daarvoor is dat we wilden wachten op uw besluit om de Reserve Bereikbaarheid Binnenstad op te heffen en het bedrag uit die reserve in de reguliere begroting op  te nemen. Bovendien was het nog steeds niet dringend nodig om de apparaten te vervangen. We hebben in 2016 wel gewerkt aan een technisch programma van eisen voor vervangingen en uitbreidingen in de periode 2017-2020. Onder meer de apparatuur van parkeergarage bij Orpheus moet in 2017 worden vervangen. En bij de parkeergarage van winkelcentrum Anklaar moet vanaf eind 2018 nieuwe apparatuur functioneren. Het programma van eisen is de basis voor een openbare aanbesteding voor die werkzaamheden.

Water

Stand van zaken

De visie op het water in Apeldoorn is vastgelegd in het Waterplan Apeldoorn (2005). Het waterplan heeft een planhorizon tot 2030. Dat betekent dat we in het plan vooruitkijken welke ontwikkelingen we kunnen verwachten in de periode tot 2030. We hebben het uitvoeringsprogramma Actief Duurzamer (2005-2015) van het waterplan in 2016 afgerond. Het programma Beken en Sprengen loopt door tot 2030. We voeren de werkzaamheden van dat programma zo veel mogelijk tegelijk met andere ontwikkelingen uit. Onze ambities, doelen en maatregelen voor water en riolering hebben we vastgelegd in het Rioleringsplan 2016-2020. Het rioleringsplan is een wettelijk verplicht plan.

Programma 2016

We voeren binnen de programma’s diverse projecten uit. De belangrijkste zijn:•   maatregelen tegen wateroverlast;•   herstel van beken;•   waterkwaliteitsmaatregelen onder andere verbeteringen in de riolering;•   diverse afkoppelprojecten.

Wat hebben we gedaan in 2016

We hebben in 2016 een nieuw rioleringsplan gemaakt voor de periode 2016-2020.Verder hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:•   We hebben de Driehuizerspreng aangelegd onder andere langs de Prins Willem-Alexanderlaan.•   We hebben in totaal 5,4 ha afgekoppeld. De belangrijkste afkoppelprojecten zijn de Loseweg, de Griftstraat, Dennenkamp, Hoofdstraat-Zuid, een aantal straten in de Metaalbuurt en een aantal scholen en gymzalen.•   We hebben ongeveer 2 km riolering en huis- en kolkaansluitingen vervangen. Onder andere in de Appelstraat, de Griftstraat en de Boerhavestraat en bij de omvorming van asfaltwegen naar klinkerwegen.•   We hebben 0,2 km riolering gerelined. Relinen is een techniek waarbij een riool wordt voorzien van een nieuwe binnenkant. Daardoor kan het riool weer lange tijd mee.•   We hebben een aantal situaties aangepakt waar vaak wateroverlast voorkwam. Onder andere aan de Sprengenweg en Kanaal-Zuid in Loenen.

Gemeentegebouwen

Stand van zaken

Voor het onderhoud werken we met meerjarenonderhoudsplannen (mjop’s) volgens NEN 2767. Voor het grootste deel van ons vastgoed zijn er mjop’s. Uitzonderingen hierop zijn objecten die we willen afstoten of verkopen en het vastgoed in projectontwikkelingsgebieden. Hiervoor voeren we alleen het hoognodige onderhoud uit. De mjop’s zijn leidend voor de manier en mate van uitvoering van het onderhoud voor de komende jaren en zijn de (financiële) basis voor de onderhoudsvoorziening binnen het Vastgoedbedrijf.Voor een aantal objecten geldt dat het eigenarenonderhoud bij de huurder van het vastgoed ligt. Dit geldt voor Orpheus, CODA, Omnisport en de Accres-portefeuille. Wij willen in lijn met onze eigenarenrol een goede regie en sturing bereiken op het eigenarenonderhoud van ons eigen vastgoed. Voor Orpheus, CODA, Omnisport en de Accres-portefeuille onderzoeken we dan ook hoe we de sturing en regie op het eigenarenonderhoud kunnen invullen.

Programma 2016

Accres draagt in opdracht van de gemeente zorg voor de uitvoering van het eigenarenonderhoud. We werken toe naar een nieuwe kortcyclische systematiek voor het mjop, waarvoor in 2014 al de mjop’s en bijbehorende budgetten van de Accres-portefeuille zijn geactualiseerd. Hierbij houden we rekening met de voorgenomen afstoot van panden zoals dat staat in het uitvoeringsprogramma van de Nota Gemeentelijk Vastgoed.Voor een aantal objecten maken we een nieuw mjop. Voor landgoederen maken we in 2016 eerst een projectplan en vervolgens een mjop om deze panden volgens de beoogde exploitatie weer up-to-date te krijgen voor de komende decennia. Dit gelet op het bestuurlijke besluit in 2014 om bossen en landgoederen niet af te stoten, maar te behouden. Daarnaast werken we in 2016 ook toe naar een actualisatie van de mjop’s voor de gemeentelijke accommodaties op sportterreinen.

Wat hebben we gedaan in 2016

Het Vastgoedbedrijf heeft vanaf 2017 weer de regie over het eigenarenonderhoud van de panden die Accres van ons huurt. We hebben in 2016 met Accres afspraken gemaakt over de manier van werken en verrekenen vanaf 2017. Die afspraken gaan ook over de onderhoudsreserve, die Accres na 2013 heeft opgebouwd. We passen in 2017 de onderhoudsvoorziening Vastgoedbedrijf hierop aan. We hebben met Accres afgesproken hoe zij het onderhoud gaat sturen en verantwoorden volgens de meerjarenonderhoudsplannen (mjop) die we maken. In die plannen nemen we ook het onderhoud op van de maatregelen voor duurzaamheid die we in 2016 hebben uitgevoerd. En de aanpassingen aan het vastgoed, zoals de renovatie van 20 gymzalen en de nieuwbouw van de sporthal in Hoenderloo.Ee aantal bekende externe partijen heeft ons laten weten dat ze een businesscase willen maken voor Landgoed Het Woudhuis. We hebben hier positief op gereageerd. We verwachten in het 1e kwartaal 2017 de uitkomsten van deze businesscase. Die uitkomsten bepalen of we een meerjarenonderhoudsplan of een renovatieplan of beide moeten maken. We hebben daarom in 2016 alleen de onderhoudsactiviteiten op een rij gezet, die minimaal nodig zijn voor de bestaande situatie. We hebben de mjop’s voor de gemeentelijke accommodaties op sportparken nog niet definitief gemaakt. We doen dat in 2017, tegelijk met het onderzoek van alle eigendommen in deze vastgoedportefeuille.

Onderwijsgebouwen

Stand van zaken

Per 2015 hebben we het buitenonderhoud van schoolgebouwen voor primair onderwijs overgedragen aan de schoolbesturen. Het binnenonderhoud was al een verantwoordelijkheid van de besturen. De besturen van het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn ook integraal verantwoordelijk voor hun gebouwen. Daarom kunnen de onderwijsgebouwen voortaan voor de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen buiten beschouwing blijven. De gymlokalen die naast onderwijs ook voor andere doeleinden (sport, welzijn) worden gebruikt, vallen onder de portefeuille van Accres.

Sportvelden

Stand van zaken

In het verleden zijn gemeentelijke veldsportaccommodaties (velden en bijbehorende kleedgebouwen) voor een deel geprivatiseerd naar de verenigingen die de accommodaties in gebruik hebben. Een deel (circa 35 velden) is nog gemeentelijk eigendom. Beleid van de gemeente is om het onderhoud van het entouragegroen over te laten nemen door de verenigingen. Een groot gedeelte van de overeenkomsten met de verenigingen is hier al op aangepast. Ook de energielasten worden zoveel mogelijk bij de verenigingen belegd door aansluitingen rechtstreeks op naam van de gebruikers te stellen.

Programma 2016

Er zijn geen wijzigingen in de bestaande situatie.

Wat hebben we gedaan in 2016

We hebben in 2016 groot onderhoud uitgevoerd aan de velden van voetbalvereniging Groen Wit en honkbalvereniging WSB. Verder hebben we dassengaas geplaatst in sportpark Orderbos om te voorkomen dat dassen de sportvelden beschadigen. We hebben in sportpark Orderbos ook de afrastering met hekwerken verbeterd. En we hebben onderhoud uitgevoerd aan de sproei-installatie van voetbalvereniging WSV.

Omschrijving

Begroot

Realisatie

1

Integrale openbare ruimte

a

Groen

4.646.000

b

Wegen (en bruggen, tunnels en viaducten)

10.878.000

2

Openbare verlichting

1.751.000

3

Bruggen

470.000

4

Begraafplaatsen

464.000

Riolering

5

Water & riolering

4.243.000

6

Verkeersapparatuur

987.000

7

Parkeren

1.014.000

Water

8

Gemeentegebouwen

3.115.000

3.232.000

9

Onderwijsgebouwen

10

Sportvelden

70.000

107.000