Dit is de stand van de voorzieningen per 31 december 2016:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Mutatie

08

Voorzieningen

08.1

Voorzieningen

27.387

23.547

3.840

Totaal Voorzieningen

27.387

23.547

3.840

Mutaties
Een totaaloverzicht van alle veranderingen bij de voorzieningen staat in bijlage.

Voorziening wijkzaken (afname € 25.000)
We hebben deze voorziening ingesteld om kosten te dekken van specifieke wijkontwikkelingsprojecten die we hebben toegezegd aan de wijkraden. We betalen die projecten vanuit het budget fysiek wijkbeheer. Het geld dat we aan het eind van het boekjaar nog niet hebben besteed, voegen we toe aan de voorziening. We halen geld uit de voorziening op basis van facturen of interne verrekeningen die te maken hebben met het geld dat we in vorige jaren hebben toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening gebiedsgericht waterbeheer (geen verandering)
We hebben deze voorziening gemaakt met de afkoopsommen die eigenaren van vervuilde grondwaterpluimen hebben betaald. Door een afkoopsom te betalen hoeven zij niet zelf de ecologie en verspreiding van het grondwater te saneren. Een grondwaterpluim is een grondwaterverontreiniging in de ondergrond. We gebruiken het geld van de afkoopsommen voor beheer en onderhoud van een monitoringssysteem. Daarmee houden we steeds de risico’s voor het grondwater in de gaten. Als het nodig is, gebruiken we het geld ook voor saneringsmaatregelen. Deze voorziening is er om alle mogelijke risico’s te dekken die zich voordoen op het gebied van grondwatervervuiling. Deze voorziening is vanaf 31-12-2016 om BBV-technische redenen omgevormd tot een reserve.

Voorziening riolering (afname € 349.000)
We hebben deze voorziening volgens de nieuwe BBV-voorschriften in 2014 ingesteld om de kosten te betalen van voorzieningen en groot onderhoud. Het is een spaarvoorziening volgens artikel 44.2 van het BBV. We storten elk jaar een bedrag in de voorziening op grond van het gemeentelijk rioleringsplan. En we halen er elk jaar het bedrag uit dat we werkelijk nodig hebben om de kosten van onderhoud en vervanging te betalen.

Voorziening zaken onder de rechter (toename € 6.239.000)
In 2015 is het besluit genomen om tot het heffing van precario bij nutsbedrijven over te gaan. Tegen de opgelegde aanslagen is bezwaar gemaakt. Deze problematiek speelt ook landelijk en er ligt een casus voor bij de Hoge Raad. Ondanks dat bezwaar is gemaakt zijn de opgelegde aanslagen wel voldaan.
De precario opbrengsten over de jaren 2011 tot en met 2016, in totaal € 24,2 miljoen, zijn volledig voorzien omdat nog niet duidelijk is of de bezwaren gegrond worden verklaard. In totaal is € 16,6 miljoen gepresenteerd als voorziening zaken onder de rechter en € 7,6 miljoen inzake 2016 is in mindering gebracht op het debiteurensaldo.

Voorziening frictiekosten (afname € 2,9 miljoen)
U heeft bij de MPB 2013–2016 deze voorziening gemaakt voor frictiekosten bij de reorganisatie van 2013. Met het geld van de voorziening betalen we medewerkers die boventallig zijn geworden, en helpen hen op weg naar ander werk. We hebben een aantal jaren geld in de voorziening gestopt volgens de afspraken die we daarover met u hebben gemaakt. Drie posten bepalen de hoogte van de voorziening:

  • de maatregelen om de mobiliteit van deze medewerkers te verbeteren;
  • de lasten van WW-uitkeringen;
  • loonkosten waartegenover geen arbeid staat.

Het jaar 2016 was het laatste jaar waarvoor het sociaal plan gold.

Voorziening WW (toename € 540.000)
Het jaar 2016 was het laatste jaar waarvoor het sociaal plan gold. We verwachten dat er nog WW-lasten van boventalligen voortvloeien uit het sociaal plan. Daarvoor hebben we in 2016 de voorziening WW gevormd. We hebben daar € 540.000 in gestopt vanuit de voorziening frictiekosten.

Voorziening bovenwijks / sociaal deficit / landschapsversterking (toename € 345.000)
Deze voorziening is het gevolg van anterieure contracten die we met externe partijen hebben gesloten. Deze overeenkomsten zijn ontstaan na verruiming van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) in 2008. We noemen ze ook wel AC-overeenkomsten. Op basis van de Wro kunnen wij kosten in het domein van de ruimtelijke ordening verhalen op (private) ontwikkelaars. We kunnen dat doen via het grondbeleid dat we in 2012 hebben vastgesteld voor bijdragen in bovenwijkse voorzieningen, bijdrage sociaal deficit en bijdrage landschapsversterking. We kunnen het ook doen via kostenverhaal via een oude overeenkomst.
In deze voorziening stoppen we de bijdragen die we met externe partijen afspreken. We halen er geld uit om de kosten te betalen van bovenwijkse voorzieningen die wij maken.

Voorziening schenking kinderboerderij (toename € 13.000)
Bij beëindiging van de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Kinderboerderijen Apeldoorn in 2006, kregen wij € 250.000 voor het oprichten van een nieuwe kinderboerderij. Dit geld is ook bedoeld voor projecten en investeringen die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de bestaande kinderboerderijen. We stoppen elk jaar vanuit de algemene middelen geld in deze voorziening voor inflatiecorrectie, volgens uw besluit daarover. Dat hebben we ook in 2016 gedaan.

Voorziening onderhoud vastgoedbedrijf Apeldoorn (afname € 690.000)
Deze voorziening hebben we in 2010 ingesteld in kader van het project Professionalisering Vastgoed. Met deze voorziening is het zeker dat we genoeg geld hebben om tijdens de levensduur van het vastgoed het instandhoudingsonderhoud uit te voeren dat we als eigenaar moeten doen. Dit geldt zowel voor onze eigen huisvesting als voor vastgoed dat we aan anderen hebben verhuurd. We stoppen elk jaar geld in de voorziening  op basis van actuele meerjarenonderhoudsplannen (mjop’s) met een looptijd van 20 jaar. Onderhoud van panden waarvoor we nog geen mjop hebben gemaakt, betalen we vanuit de exploitatie.
Hier horen geen onderwijsgebouwen bij. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van die gebouwen ligt volgens de wet bij de schoolbesturen.
Het eigenarenonderhoud van Omnisport, CODA, Orpheus en Accres wordt tot nu toe uitgevoerd door de huurder. Die krijgt daarvoor een subsidie van ons.