De financiële vaste activa laten de waarde zien van de geldleningen, die we aan anderen hebben gegeven. Het gaat zowel om geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar vaststaat als om geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar geldt. Hieronder ziet u de stand van de financiële vaste activa per 31 december 2015 en 31 december 2016.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Mutatie

02

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

02.1

Overige verbonden partijen

1.659

4.059

-2.400

Verstrekte leningen

02.2

Woningbouwcorporaties

21.400

21.400

0

02.3

Overige langlopende leningen

36.687

37.143

-456

Overige financiële vaste activa

02.4

Bijdragen aan activa in eigendom derden

0

2.290

-2.290

Totaal financiële vaste activa

59.746

64.892

-5.146

De veranderingen in financiële vaste activa zijn het gevolg van:

  • nieuwe langlopende leningen die we hebben gegeven;
  • aflossingen die anderen hebben gedaan op leningen die ze bij ons hebben.

In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die twee onderdelen.

(bedragen x € 1.000)

Verstrekte

Ontvangen

Leningen

Aflossingen

Mutatie

Mutatie financiële vaste activa (alleen leningen)

Kapitaalverstrekkingen

02.1

Overige verbonden partijen

0

2.400

-2.400

Verstrekte geldleningen

02.2

Woningbouwcorporaties

0

0

0

02.3

Overige langlopende leningen

456

-456

Totaal financiële vaste activa

0

2.856

-2.856

Woningbouwcorporaties (02.2)
In 2016 hebben de woningbouwcorporaties geen leningen afgelost.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden (02.4)
Door een wijziging in het BBV wordt de bijdrage aan activa in eigendom van derden vanaf 2016 onder de immateriële vaste activa gepresenteerd.