31-12

uitgaven

vrijval

Overheveling

Overheveling

Totaal over

Toelichting op vrijval in 2016 en overheveling budget naar 2017

2015

overl. budget

overl.

overl. budget

nieuw budget

te hevelen

vanuit 2015

budget

vanuit 2015

2016 naar

budget naar

in 2016

uit 2015

naar 2017

2017

2017

in 2016

50.000

50.000

73.000

73.000

Sinds eind 2013 loopt het project met betrekking tot de doorontwikkeling van de Stadsdeelaanpak. Dit project had al behoorlijke vertraging opgelopen door een langere bestuurlijke behandeling en doordat veel andere eenheden hun advies hebben willen geven. Het presidium heeft in november 2016 besloten de notitie nog niet te willen agenderen voor de PMA. De raad heeft vervolgens op 17 november 2016 een werkgroep gebiedsgericht werken ingesteld. De raadswerkgroep zal in juli 2017 een advies aan de raad afronden. Dit betekent opnieuw een vertraging voor definitieve besluitvorming over de nieuwe werkwijze van gebiedsgericht werken.
B en W hebben de notitie op 10 oktober jl. vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De verwerking daarvan zal plaatsvinden vanaf de eerste week van januari 2017. De verwachting is dat de notitie in het tweede kwartaal van 2017 zal worden behandeld. De inspraakverwerking, implementatie en opstart zullen extra kosten met zich meebrengen.
Het verlengen van het inhuren van de projectleider uit de managementpool is daarbij noodzakelijk. Daarnaast is het maken van toekomstagenda’s en stadsdeelplannen de afgelopen drie jaar uitgesteld tot na de besluitvorming over de nieuwe aanpak. Dit betekent dat er na de besluitvorming door de gemeenteraad in 2017 een fiks bedrag nodig is om de nieuwe Stadsdeelaanpak uit te voeren. Het reguliere budget zal hiervoor ingezet worden, maar dit is niet voldoende. Daarom boeken wij een bedrag van € 73.000,-- over naar 2017.

46.640

46.640

Het landelijke programma Operatie BRP (BasisRegistratie Personen) heeft in maart 2016 de projectplanning bijgesteld. De landelijke planning is fors vertraagd, waardoor ook de gemeentelijke planning voor de vervanging van de BRP is verschoven. Hierdoor vinden de projectuitgaven later plaats. Daarom boeken wij het restant van dit incidentele budget ad € 46.640,- over naar 2017.

190.000

190.000

Uitgegeven in 2016

28.000

28.000

Uitgegeven in 2016

20.000

20.000

Uitgegeven in 2016/ Afdeling IV

131.000

131.000

Uitgegeven in 2016

20.000

20.000

Uitgegeven in 2016

2.400.000

2.400.000

Het vakantiegeld 2016 wordt in 2017 uitbetaald. Deze betalingsverplichting is op de balans opgenomen onder de overlopende passiva (nog te betalen)

90.000

90.000

90.000

De activiteiten zijn wel gestart maar hebben nog niet tot een definiteve keuze geleid.

150.000

150.000

Uitgegeven in 2016

110.000

110.000

Uitgegeven in 2016

36.000

36.000

Eén maal pet twee jaar worden de mutaties in percelen in kaart gebracht (mutatiedetectie). De kosten bedragen € 72.000 per keer. Dit is verwerkt door ieder jaar € 36.000 in het EHP op te nemen. In 2017 vindt de volgende ronde plaats.

26.000

26.000

ORG: Communicatie heeft bijdrage ontvangen vanuit project Samen Goed Voor Elkaar voor communicatiewerkzaamheden. Door vertraging van het project zullen werkzaamheden in 2017 worden uitgevoerd in plaats van 2016.

134.000

134.000

In 2016 zijn wij bezig geweest om het evenement Serious Request voor het jaar 2017 binnen te halen. Ons Bidbook is gehonoreerd met de organisatie van Serious Request voor het jaar 2017. In 2016 zijn we begonnen met de organisatie van serious request. Zo hebben wij organisatiekosten en de kosten van het Bidbook gehad. Van het budget over 2016 ad € 200.000 houden wij € 134.000 over. De organsatie van serious request wordt in 2017 verder opgepakt en dan zijn de middelen van 2016 nodig. Kosten zoals Fee voor 3fm, stroomkosten, organisatiekosten en sideevents zullen in 2017 worden gemaakt.

1.391.000

1.391.000

Het kabinet heeft begin december de Najaarsnota 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin is een tussenstand opgenomen van de budgetuitputting op rijksniveau. Uit de Najaarsnota blijkt, dat het kabinet binnen het kader rijksbegroting enge zin € 900 miljoen lagere uitgaven verwacht op onderdelen die een relatie hebben met het gemeentefonds. Dit kan leiden tot een korting op het gemeentefonds, wat voor Apeldoorn een nadeel van € 1,4 miljoen kan opleveren. Het werkelijke resultaat van de jaarrekening 2016 van het Rijk zal in de meicirculaire 2017 worden verwerkt.

400.000

198.750

201.250

400.000

400.000

Bij de jaarrekening 2015 is het gehele budget 2015 als ROP meegenomen naar 2016. In 2016 heeft feitelijk 1 besteding hieruit kunnen plaatsvinden ad € 198.750. Het restant valt vrij. Daarnaast zijn 2 bijdragen inmiddels bestuurlijk vastgesteld en zijn er eind 2016 vier concrete aanvragen ingediend. Er wordt dan ook voorgesteld om het totale budget van 2016 ad € 400.000 over te hevelen naar 2017.

3.589.000

3.297.750

201.250

90.000

2.106.640

2.196.640

0

0

0

0

0

0

242.000

242.000

0

Project is afgerond in 2016.

125.000

125.000

0

Project is afgerond in 2016.

75.000

75.000

0

Project is afgerond in 2016.

22.000

22.000

0

Project is afgerond in 2016.

71.000

71.000

0

Project is afgerond in 2016.

535.000

535.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

Project is afgerond in 2016.

20.433

20.433

0

Project is afgerond in 2016.

393.384

393.384

369.671

369.671

De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn bestemd voor de oprichting en inrichting van het Regionaal werkbedrijf (RWB). Deze middelen komen niet toe aan de gemeente Apeldoorn als coördinerende gemeente, maar aan de in het Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant samenwerkende arbeidsmarktpartijen. De extra beschikbaar gestelde middelen worden ingezet om de samenwerking tussen de arbeidsmarktpartijen in de regio te versterken en te borgen. Het hiermee gemoeide budget is in 2016 nog niet volledig benut en dient derhalve beschikbaar te blijven in 2017.

72.715

5.239

67.476

0

In 2016 zijn de doorlopende prestaties uit 2015 binnen het reguliere rijksbudget WEB 2016 gerealiseerd

867.178

867.178

De extra instroom van statushouders in 2016 en 2017 leidt tot extra lasten waarvoor in de gemeentelijke begrotingen de middelen ontoereikend zijn. Dit heeft het Rijk doen besluiten om gemeenten eenmalig voor de jaren 2016 en 2017 te compenseren. Dit besluit is vastgelegd in het bestuursakkoord statushouders van april 2016, dat is vertaald in de decembercirculaire 2016. Apeldoorn heeft op basis van haar taakstelling voor 2016 een eenmalige rijksbijdrage van € 1.900.000,- ontvangen. De Raad heeft op 6 oktober jl. ingestemd met het Plan van Aanpak, waarmee goedkeuring is verkregen op de verdeling van de middelen. Zoals gemeld heeft Apeldoorn haar taakstelling voor 2016 gerealiseerd, wat wil zeggen dat 400 statushouders zijn gehuisvest in Apeldoorn. Een groot deel van de kosten (zoals kosten woninginrichting e.d.), is in 2016 besteed. Om de groep statushouders echter volledig te laten integreren in de Apeldoornse samenleving zijn in 2017 nog veel inspanningen nodig, inspanningen die ook gefinancierd moeten worden. Een belangrijke focus is die op taalverwerving, participatie en werk. Ook zijn er uitgaven te verwachten op het gebied van gezondheid (vaccinaties, preventie, jeugdzorg) en welzijn . Daarnaast zijn in 2016 ruim 60 AMV binnengekomen die in 2017 nog een beroep zullen doen op de bijzondere bijstand (woninginrichting) omdat zij dan 18 worden. Deze budgetten zijn in de bestaande begroting 2017 niet voorhanden. Het restant van de Rijksbijdrage 2016 is derhalve in 2017 hard nodig.

500.000

500.000

0

Project is afgerond in 2016.

1.086.532

1.019.056

67.476

0

1.236.849

1.236.849

500.000

500.000

Project is afgerond in 2016.

130.000

130.000

Project is afgerond in 2016.

290.000

290.000

0

Project is afgerond in 2016.

361.300

361.300

De gemeenteraad heeft in de MPB 2016-2019 voor het jaar 2016 eenmalig een bedrag van € 500.000,- opgenomen voor innovaties binnen het Sociale Domein die bijdragen aan de gewenste transformatie. Het college heeft vervolgens in mei 2016 besloten om de volgende innovaties financieel te ondersteunen:
1. Pilot Housing First
2. Pilot scheiden wonen en zorg bij Beschermd wonen GGZ
3. Inschakelen Praktijkondersteuning Huisartsen door het CJG
4. Re-integratie mensen met psychiatrische problematiek
5. Onderwijs-arbeidsmarkt-zorgarrangementen jongeren
6. Aansluiting 18-/18+ jongerenweek
7. Sluitende aanpak jongeren, onderwijs, zorg en werk.

De innovatieprojecten zijn direct na collegebesluitvorming in mei 2016 gestart, maar het was niet meer mogelijk alle projecten nog in 2016 af te ronden. Voor alle projecten geldt dat er externe partijen nodig zijn voor de uitvoering, waardoor tijd nodig was om de projecten goed op te starten. In bijvoorbeeld de projecten rondom scheiden wonen/zorg en onderwijs-zorgarrangementen zijn in 2016 vooral de belemmeringen in beeld gebracht en deze worden in 2017 zoveel mogelijk weggenomen, zodat de afgesproken activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Het project Regelluw is opgestart met behulp van dit budget en we hebben een start gemaakt met de proeftuin Gegevensdeling.
Om met deze innovatieprojecten alsnog een bijdrage te leveren aan onze transformatiedoelen in het Sociaal Domein en de prestatiesafspraken na te kunnen komen, wordt voorgesteld het overschot op het innovatiebudget in 2016 opnieuw in 2017 beschikbaar te stellen. De geplande activiteiten die niet in het initiële begrotingsjaar 2016 plaats hebben gehad, worden in 2017 uitgevoerd.

920.000

920.000

0

0

361.300

361.300

965.000

933.000

32.000

559.000

591.000

In 2015 is een extra budget ad € 965.000 door de Raad vastgesteld voor het herstel van de wielerbaan in Omnisport. In 2016 is een extra budget ad € 650.000 door de Raad vastgesteld voor het oplossen van knelpunten in het Omnisportcentrum. De daadwerkelijke besteding (uitgaven) van dit budget heeft voor wat betreft het wielerbaangedeelte voornamelijk in 2016 plaatsgevonden. De besteding van het budget voor oplossen van knelpunten zal met name in 2017 plaatsvinden.
Noodzakelijk is dan ook om het restantbudget over te hevelen naar 2017.

30.615

30.615

Doelstelling van dit budget is het bereiken van een breed publiek voor professionele klassieke en hedendaagse muziekproductie in Apeldoorn. Het budget voor het ACE-project wordt gereserveerd voor een 2-jaarlijks uitvoering van het ACE-project in 2017. Met een 2-jaarlijkse cyclus van dit project wordt de organisatie in staat gesteld meer slagkracht te ontwikkelen en op een kostenefficiënte wijze een breed publiek te bereiken.

965.000

933.000

0

32.000

589.615

621.615

167.000

167.000

Het digitaliseren van het bouwarchief kent een meerjarig karakter. Accent van de uitvoering komt te liggen in 2017. Om die reden wordt voorgesteld het resterende budget 2016 over te hevelen naar 2017

10.180.000

10.180.000

Conform de kaderwijziging van uw raad dd 20 april 2017 voor het splitsen van de grond- en vastgoed exploitatie voor de Zwitsal/Zwitsalpark en de kaderwijziging voor de woningbouwprogrammering ten behoeve van de ontwikkeling van de Remeha- en Kwekerijlocatie is het saldo ad € 10,2 miljoen opgenomen als rop.

80.587

3.285

77.302

77.302

In het verlengde van de landelijke invoering van de WABO is besloten om de afhandeling van aanvragen omgevingsvergunning in Apeldoorn digitaal te gaan doen. De invoeringsdoelen zijn het verminderen van de financiële lasten en versnelde afhandeling van aanvragen. Het project digitalisering Wabo is in 2015 verder opgepakt, nadat de technische infrastructuur (nieuwe Citrix, DMS) op orde was; nagenoeg alle processen van vergunningverlening Wabo zijn gedigitaliseerd. Echter, de mate van digitalisering kan nog verder doorgevoerd worden door gebruik te maken van automatische koppelingen tussen verschillende applicaties. Hier was in 2015 geen ruimte voor, maar zal in 2016 uitvoering aan moeten worden gegeven en dit vraagt de nodige, financiële, investeringen. Het projectbudget is derhalve dan ook in 2016 nodig.

80.587

3.285

0

77.302

10.347.000

10.424.302

7.176.119

6.708.091

268.726

199.302

14.641.404

14.840.706