We hebben in 2016 dezelfde voorzieningen aangeboden als in 2015. Het aanbod sluit goed aan op de behoefte. We zien dat aan het aantal jeugdigen en gezinnen dat we bereiken met onze voorzieningen.

Versterking CJG
We hebben het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) versterkt. Dat betekent dat we meer samenwerken met de huisartsen en het onderwijs. Het CJG heeft samen met Veilig Thuis en Jeugdbescherming Gelderland een veiligheidsplan gemaakt, dat in alle drie de organisaties wordt gebruikt. In situaties waarin de veiligheid van een jeugdige in de knel komt, trekken deze organisaties voortaan samen op.

Jeugdzorg
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Alle jeugdigen met een hulpvraag hebben passende ondersteuning gekregen. De verschillende vormen van jeugdhulp zijn per jeugdige vastgelegd in een beschikking. We vinden het belangrijk dat ouders keuzevrijheid hebben. Daarom hebben we via raamovereenkomsten ruim 300 aanbieders gecontracteerd om de zorg te leveren die nodig is. In 2016 kozen ouders veel minder vaak voor een persoonsgebonden budget (pgb) dan in 2015.

Gezondheidszorg jeugd
We hebben per 1 januari 2017 de jeugdgezondheidszorg ondergebracht bij het CJG. We hebben dat in 2016 voorbereid. En we hebben ouders en jongeren geïnformeerd over de veranderingen.

Onderwijs
We hebben samen met onderwijsorganisaties een Meerjarenagenda Educatie 2016 – 2019 gemaakt. Daarin geven we aan wat we willen bereiken op het gebied van onderwijs en thema’s die daarmee te maken hebben. Dat zijn bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, onderwijs voor asielzoekers en statushouders en de verbinding tussen jeugdzorg en passend onderwijs.
We hebben in 3 maanden tijd 20 gymnastieklokalen opgeknapt en meer duurzaam gemaakt. Ze konden na de zomervakantie weer worden gebruikt.
De stuurgroep Onderwijs Nieuwkomers Apeldoorn heeft voorbereidingen gemaakt voor eerste opvangonderwijs van vluchtelingenkinderen. In deze stuurgroep werken de drie grote onderwijsbesturen en de gemeente samen.
We zijn begonnen met kernteams op scholen, zodat elke school een goed ingerichte ondersteuningsstructuur krijgt. Daardoor zijn we er steeds vroeger bij als er iets rond een leerling speelt. Het aantal leerlingen dat te vroeg stopt met school is overigens licht gedaald. Ook het aantal verzuimmeldingen is licht gedaald.
We hebben 600 jongeren geholpen met (aangepast) vervoer van en naar school.
We hebben ervoor gezorgd dat kinderen in het speciaal onderwijs schoolzwemmen kunnen krijgen. Voor veel van hen is dit een hele goede manier om te bewegen en zelfvertrouwen te krijgen.