Kredietrisico op beleggingen (bedragen x € 1 mln)

Restant vordering per 1-1-2016

Waarvan met aanvullende zekerheid

Restant vordering per 31-12-2016

Waarvan met aanvullende zekerheid

Absoluut

%

Absoluut

%

Gemeenten / provincies

-

-

-

-

Woningbouwcorporaties met garantie WSW

21,4

35,9%

21,4

36,5%

Semioverheidsinstanties

15,0

25,2%

14,4

24,5%

Financiële instellingen met rating A, of hoger

12,3

20,6%

12,2

20,8%

Overige instellingen

10,9

18,3%

0,7

10,7

18,2%

0,6

Totaal

59,6

100,0%

58,7

100,0%

We hebben de beleggingen in volgorde van risico gezet. De beleggingen met het minste risico staan bovenaan. Alle beleggingen vallen binnen de toegestane kredietrisico's. In de Wet fido staat dat we kortlopende beleggingen (korter dan 3 maanden) alleen mogen doen bij instellingen met minimaal een A-rating. Daarbij moeten we rekening houden met de bepalingen over het schatkistbankieren in de Wet fido. We hebben nu geen kortlopende beleggingen. Langlopende beleggingen (langer dan 1 jaar) mogen we alleen afsluiten bij instellingen met minimaal AAA-rating. Als dat niet zo is, moet u de lening speciaal goedkeuren. Dat geldt vooral voor leningen aan Overige instellingen. Bij uw goedkeuring moet u rekening houden met het Treasurystatuut en de bepalingen over het schatkistbankieren in de Wet fido.