We voeren een gedegen financieel beleid. Bij de voorbereiding van de (meerjaren)programmabegroting en aparte voorstellen toetsen we de budgetten die we nodig hebben. We brengen ook de risico’s in beeld. We leggen algemene ontwikkelingen van de kosten door inflatie al vroeg vast op basis van richtlijnen voor de begroting. Verder houden we voortdurend veranderingen in omgevingsfactoren (bijvoorbeeld het rijksbeleid) in de gaten en bekijken we wat de gevolgen daarvan zijn voor Apeldoorn. We geven daarbij bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de algemene en specifieke uitkeringen.
Bij het opstellen van de jaarrekening actualiseren we de risico’s, de weerstandscapaciteit, het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen. Zo kunnen we een actueel beeld geven van de financiële positie van onze gemeente.

We hebben stappen gezet om de prestatieafspraken die u, wij en het management met elkaar hebben gemaakt, meer specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) te maken. Daardoor krijgen we een beter beeld van mogelijke risico’s. In de tussentijdse rapportages die u van ons krijgt, rapporteren we over deze risico's. Zo leggen we het risicomanagement steeds beter vast in de integrale bedrijfsvoering. Het managen en daarmee beheersen van risico’s is een vast onderdeel binnen de bestaande cycli, processen en rapportages. Zo versterken we de functie van planning en control.