Staat van reserves

Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2016

Vermeer-dering wegens rente

Overige vermeer-deringen

Vermindering

Boekwaarde 31-12-2016

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserves

Algemene reserve

-10.846.870

-1.234.460

7.646.607

16.978.299

-21.413.022

3.000.000

n.t.v.

De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven

Reserve sociaal domein

15.737.924

15.737.924

n.v.t.

Dekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.

Totaal Algemene Reserve

-10.846.870

-1.234.460

23.384.531

16.978.299

-5.675.098

Bestemmingsreserves

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

0

50.000

Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering

Egalisatie Bouwleges

2.054.169

5.362.192

4.083.864

3.332.497

n.v.t.

n.v.t.

Bestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges.

Stelpost lok. woonw.bew./kerm.

119.186

119.186

0

geen

Dekking van optredende tekorten

Bereikbaarheid binnenstad

1.270.862

5.238.453

5.753.396

755.919

-3.000.000

3.000.000

Parkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad

Huisvuilrechten

3.912.348

18.946.322

19.919.917

2.938.753

-600.000

1.200.000

Egalisatie tariefsaanpassingen

Schildersonderh. openb. verlichting

486.476

327.866

158.610

0

1.000.000

Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden.

Exploitatie begraafplaatsten

270.261

1.526.214

1.447.312

349.163

n.v.t.

geen

Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. onderhoudsverplichtingen en investeringen

Vernieuwen bomenbestand

270.594

162.371

221.000

211.965

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve kapitaallasten Transformatieplan

3.073.459

127.549

160.500

3.040.508

0

n.v.t.

Dekking kapitaallasten Transformatieplan.

Egalisatiereserve wegenonderhoud

362.497

4.673.000

2.000.000

3.035.497

0

n.v.t.

Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van het wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten worden verrekkend met deze reserve.

Reserve Onderwijshuisvesting

6.622.265

736.718

2.555.465

4.803.518

op termijn positief 10 jaar

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Sportactiviteiten

47.921

47.921

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Topsportevenementen

8.503

8.503

0

n.v.t.

Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen

Overlopende projecten

7.176.119

14.840.706

7.176.119

14.840.706

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Huisvesting

1.674.332

93.380

1.580.952

0

n.v.t.

Dekking huisvestingskosten personeel

Reserve aandelenkap. Teuge

941.206

45.042

896.164

0

n.v.t.

Deelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking kapitaallasten herstructurering Teuge)

Reserve onderhoud stadhuis

2.335.993

2.335.993

0

n.v.t.

Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis

Reserve frictiekosten

2.337.000

2.337.000

0

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

BCF-reserve

209.134

209.134

0

0

n.v.t.

Opvang structureel nadeel btw compensatiefonds

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

472.801

472.801

0

n.v.t.

Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer

Reserve bommenregeling

849.282

849.282

n.v.t.

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van exploisieven.

Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

5.595.536

5.949.742

5.398.466

6.146.812

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Concern reserve bedrijfsvoering

1.999.954

966.453

1.576.909

1.389.498

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Algemene reserve Grondbedrijf

9.960.769

261.515

4.313.965

1.856.451

12.679.798

20.000.000

20.000.000

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.

Totaal bestemmingsreserves

50.778.584

389.064

64.038.219

52.824.821

62.381.046

Totaal reserves

39.931.714

-845.396

87.422.750

69.803.120

56.705.948

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Beginbalans
01-01-2016

Vermeer-
dering wegens
rente

Overige vermeer-dering

Vermin-
dering

Boekwaarde
31-12-2016

Bijdrage van

Doel en bijzonderheden

Voorzieningen

Voorz. Wijkzaken

125.745

35.149

60.195

100.699

eigen middelen

Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Voorz. Gebiedsgericht grondwaterbeheer

473.522

473.522

0

derden

Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer

Voorz. Riolering

4.561.716

225.000

1.868.876

2.275.815

4.379.777

derden

Ter dekking van vervangingsinversteringen en groot onderhoud van het riool

Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht

10.413.709

6.237.844

16.651.553

eigen middelen

Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v. rechterlijke uitspraken

Voorz. Frictiekosten

2.000.330

294.000

2.294.330

0

eigen middelen

Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie

Voorz. WW

540.495

540.495

eigen middelen

Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie

Voorz. Bovenwijks

1.941.623

316.840

2.258.463

derden

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorz. Sociaal Deficiet

158.599

158.599

derden

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorz. Landschapsversterking

19.111

27.993

47.104

derden

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz. Schenking kinderboerderij

264.342

12.599

276.941

derden

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorz. Onderhoud v.g.a.

3.588.022

40.000

564.754

1.219.178

2.973.598

eigen middelen

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Totaal

23.546.719

265.000

9.898.550

6.323.040

27.387.229