De gemeentebesturen van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of samen een gemeenschappelijke regeling treffen om te zorgen voor een of meer belangen van die gemeenten. Onze gemeente neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast hebben we een deel van de aandelen of alle aandelen van een aantal vennootschappen om zo te zorgen voor het publieke belang. Ten slotte gebruiken we ook PPS-constructies als middel om beleidsdoelen te realiseren. De samenwerking met marktpartijen moet meerwaarde hebben, in de vorm van gebruik van kennis en expertise van andere partijen. Daarnaast kan spreiding van risico’s ervoor zorgen dat we onze plannen en projecten efficiënter uitvoeren. Hieronder ziet u per programma een toelichting op de gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en PPS-constructies.

U heeft in het verleden laten weten dat u behoefte heeft aan meer sturingsinstrumenten voor de verbonden partijen. In september 2015 heeft u de Kadernota verbonden partijen Apeldoorn vastgesteld.
Vanaf 2017 veranderen de voorschriften voor de begroting (BBV). Dat heeft met ingang van de MPB 2017-2020 gevolgen voor deze paragraaf.