Voor 2016 hadden we voorlopig rekening gehouden met € 65 miljoen aan nieuwe leningen. Dit bedrag werd uiteindelijk € 15 miljoen lager en kwam dus uit op € 50 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn:

  • We hadden een hogere opbrengst uit het afvalfonds. We storten die in de reserve afvalstoffenheffing.
  • We hadden net als in 2015 een grote post 'geleverde prestaties die nog niet gefactureerd zijn per 31-12' in het sociaal domein. Dit had een gunstige invloed op het bedrag dat we moesten financieren. We krijgen elke week een vast bedrag van het rijk voor de drie decentralisaties. Dat bedrag betalen wij door op basis van goedgekeurde facturen. We hadden verwacht dat het in 2016 sneller zou gaan, maar dat is maar voor een deel gebeurd.
  • Er waren vertragingen in de investeringen en bij projecten in de openbare ruimte.
  • We hebben meer oneigenlijk woningbezit verkocht dan we dachten toen we bepaalden hoeveel financiering we nodig hadden.

We hadden aan het eind van het jaar binnen de kasgeldlimiet zelfs nog wat ruimte om kort te kunnen financieren.
We moeten korte leningen, lange leningen en rekeningen-courant samen nemen om onze totale schuldpositie te bekijken. We hebben dat ook toegelicht bij de balans. Alles bij elkaar is onze schuld in 2016 met bijna € 29 miljoen afgenomen. In de tabel Leningportefeuille opgenomen geld hieronder ziet u de ontwikkeling van de lange schuld.