(bedragen x € 1.000)

1-1-2016

31-12-2015

Mutatie

Activa

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.290

2.290

01

Materiële vaste activa

- Economisch nut

502.465

466.229

36.236

- economisch nut, met heffingsgrondslag

48.106

48.106

0

- Maatschappelijk nut

9.179

9.179

0

02

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

4.059

4.059

0

- Leningen aan woningbouwcorporaties

21.400

21.400

0

- Overige langlopende leningen

37.143

37.143

0

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.290

-2.290

Totaal vaste activa

624.642

588.406

36.236

Vlottende activa

03

Voorraden

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden

5.858

-5.858

- Overige grond en hulpstoffen

30.378

-30.378

- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk

42.492

45.192

-2.700

- Vooruitbetalingen

31

31

0

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

- Vorderingen op openbare lichamen

19.845

19.845

0

- Overige vorderingen

14.881

14.881

0

- Rekening courant

1.104

1.104

0

05

Liquide middelen

- Kas

18

18

0

- Banken

272

272

0

06

Overlopende activa

- Nog te ontvangen bijdragen van de EU

189

189

0

- Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

1.264

1.264

0

- Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

3.915

3.915

0

- Overige overlopende activa

26.904

24.204

2.700

Totaal vlottende activa

110.915

147.151

-36.236

Totaal Activa

735.557

735.557

0

(bedragen x € 1.000)

1-1-2016

31-12-2015

Mutatie

Passiva

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserve

-22.550

-22.550

0

- Bestemmingsreserves

50.779

50.779

0

- Rekeningresultaat

11.704

11.704

0

Totaal reserves

39.933

39.933

0

08

Voorzieningen

23.547

23.547

0

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

- Obligatieleningen

78.000

78.000

0

- Onderhandse leningen van pensioenfondsen

115.000

115.000

0

en verzekeringsinstellingen

- Onderhandse leningen van banken

359.994

359.994

0

en overige financiële instellingen

- Onderhandse leningen van medeoverheden

0

0

0

- Onderhandse leningen van overige sectoren (nl)

1.634

1.634

0

- Waarborgsommen

1

1

0

Totaal vaste passiva

618.109

618.109

0

10

Vlottende passiva

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

- Kasgeldleningen

50.000

50.000

0

- Overige schulden

3.409

3.409

0

11

Overlopende passiva

- Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

0

0

0

- Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

898

898

0

- Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

6.066

6.066

0

- Overige overlopende passiva

57.075

57.075

0

Totaal vlottende passiva

117.448

117.448

0

Totaal Passiva

735.557

735.557

0

Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen

412.001

412.001

0

Hierboven treft u een vergelijking met de eindbalans 2015 en beginbalans 2016. Normaal gesproken wordt alleen het resultaat van het boekjaar verwerkt in de beginbalans. Dit jaar is anders. Omdat we door gewijzigde regelgeving van de BBV, in dit geval een stelselwijziging, een aantal posten anders moeten presenteren hebben wij de beginbalans gecorrigeerd. Het betreft 3 wijzigingen:

  1. De investeringen in activa in eigendom van derden werd voorheen gepresenteerd onder de financiële vast activa. Vanaf 1-1-2016 is dit de immateriële vaste activa.
  2. De niet in exploitatie genomen gronden en de overige grond in hulpstoffen worden vanaf 1-1-2016 niet meer onder de voorraden gepresenteerd, maar onder de materiële vaste activa.
  3. Tenslotte is er een wijziging voor het faciliterend grondbeleid. Die delen van de in exploitatie genomen gronden die vallen onder faciliterend grondbeleid hebben wij gecorrigeerd naar de overlopende activa.

Alle bovengenoemde correctie zijn uitsluitend een andere wijze van presentatie op de balans, zij hebben geen gevolgen gehad voor resultaat of vermogen.