De gemeentewet bepaalt dat wij met een jaarrekening, jaarverslag en controleverklaring verantwoording aan u afleggen over het financiële beheer dat wij in het vorige begrotingsjaar hebben gevoerd.
Alle eenheden binnen onze organisatie hebben een bijdrage geleverd aan de jaarrekening en het jaarverslag.