Staat van investeringen en kapitaallasten 2016

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Boekwaarde

Boekwaarde

Vermeerdering

Bijdragen

Verkoop

Afschrijving

Extra

Totaal

Boekwaarde

Rente

Totaal

31-12-2015

01-01-2016

van

van activa

2016

Afschrijving

Afschrijving

31-12-2016

2016

kapitaallasten

derden

Gronden en terreinen

39.489

39.489

2.564

48

48

42.005

1.447

1.495

Strategische gronden

30.378

1.885

420

420

28.073

598

1.018

Woonruimten

737

737

40

307

3

3

466

23

26

Bedrijfsgebouwen

397.731

397.731

8.333

1.551

10.669

1.174

11.843

392.670

14.463

26.306

Grond- weg- en waterbouwk.werken

57.551

57.551

5.644

2.648

2.550

2.550

57.997

2.305

4.855

Vervoermiddelen

2.253

2.253

186

419

419

2.019

64

483

Machines/apparaten/installaties

17.103

17.103

2.216

2.392

2.392

16.926

580

2.972

Overige materiële vaste activa

8.650

8.650

138

942

942

7.845

330

1.272

523.514

553.892

19.121

2.648

3.743

16.975

1.642

18.617

548.001

19.810

38.427