Naast het weerstandsvermogen zijn er ook andere graadmeters voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Met ingang van 2016 moeten gemeenten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording deze financiële kengetallen opnemen in de paragraaf Weerstandsvermogen.
Voor het financieel herstel hebben we de grootte van de Algemene Reserve in 2022 als richtpunt genomen.
In 2016 heeft u bij uw besluit over de MPB 2017-2020 besloten, dat we duurzaam financieel herstel willen bereiken door ons eigen vermogen te vergroten en onze schuldpositie klein te houden. Onze solvabiliteit en netto gecorrigeerde schuldquote zijn ijkpunten, waaraan we meten of we dat doel hebben bereikt.
Voor de andere kengetallen gebruiken we de normen van de provincie Gelderland. In de tabel hieronder hebben wij die normen verwerkt.

Financiële kengetallen

Financiële Kengetallen:

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Rekening 2016

Norm

a

Algemene reserve/ reserve tekort grondbedrijf in 2022 (in miljoenen)

€ 27,9

€ 33,4

€ 39,4

€ 38,8

> €21

goed

b

Netto schuldquote

105,10%

116,24%

99,44%

113,12%

< 100%

matig

c

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

94,95%

104,73%

89,92%

101,43%

<   90%

matig

d

Solvabilteitsratio

5,15%

4,01%

4,28%

8,32%

> 20%

onvol-doende

e

Structurele exploitatieruimte

2,20%

-0,25%

0,50%

0,60%

> 0,6%

matig

f

Grondexploitatie

14,04%

12,05%

5,56%

10,85%

n.v.t.

n.v.t.

g

Belastingcapaciteit

98,18%

97,49%

96,13%

96,13%

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting

a. Algemene reserve

Met de zomernota 2012 hebben we ons financiële herstelplan gepresenteerd. Het doel van het plan is dat we weer genoeg ‘vet op de botten’ hebben. Daarvoor moet de Algemene Reserve in 2022 zijn gegroeid naar minimaal € 15 miljoen. We hebben de reserve sociaal domein gemaakt, die we ook zien als een algemene reserve. Daarbij hebben we gekeken naar de taken, budgetten en risico's, die wij met de drie decentralisaties in het sociaal domein hebben gekregen. We hebben de risico's voor de AD, inclusief sociaal domein, berekend op € 21,8 miljoen. In de MPB hebben we structureel een opvangbuffer geraamd van € 1 miljoen vanaf 2019. Dit betekent dat de Algemene Reserve inclusief reserve sociaal domein ten minste € 20,8 miljoen moet zijn om de risico's te kunnen opvangen. We hebben de raming van de Algemene Reserve gebaseerd op de MPB 2017-2020. We hebben het resultaat van de jaarrekening 2016 en de berekende afdracht van het Grondbedrijf aan de AD per 1 januari 2017 toegevoegd aan de Algemene Reserve.

b. Netto schuldquote (verplicht)

De netto schuldquote laat zien hoeveel schuld we hebben in verhouding tot onze baten.  We hadden eind 2016 minder schulden. We zien, rekening houdend met onze geplande investeringen, dat onze schuld komende jaren verder afneemt.
Met ingang van 2017 hebben we in onze begroting geen interne verrekeningen, zoals huren, opgenomen. Dit schrijft het nieuwe BBV voor. In de MPB 2017-2020 hadden we deze correctie nog niet verwerkt. Dat kon nog niet omdat onze nieuwe administratie nog niet gereed was. In deze jaarrekening hebben we de correctie wel doorgevoerd bij het berekenen van de schuldquote. Gevolg is dat onze baten veel lager zijn en de schuldquote hoger uitkomt dan 100%. Onze feitelijke financiële situatie verandert niet en ontwikkelt zich positief.

c. Netto schuldquote gecorrigeerd[1] (verplicht)

In de MPB 2016-2019 hadden we al aangegeven, dat voor een financieel gezonde situatie deze netto schuldquote lager moet zijn dan 90%. Voor de schuldquote gecorrigeerd houden we de volgende normen aan:

Netto schuldquote

<90%

<100%

100%<>130%

>130%

Kwalificatie

Goed

voldoende

Matig

Onvoldoende

Een goede verhouding tussen onze bezittingen die we hebben betaald met schulden, en onze jaarlijkse inkomsten is maximaal 90%. Ook de gecorrigeerde schuldquote is op basis van de jaarrekening2016 hoger (>100%) nu onze baten zijn verlaagd met onze interne verrekeningen. Dit is matig. Naar de toekomst toe zien we een positief beeld. De schuld zal verder afnemen en onze inkomsten zullen licht stijgen. In 2017 zal onze schuldquote  voldoende zijn en in 2020 goed.

d. Solvabiliteitsratio

We hanteren de volgende normen voor onze solvabiliteit:

Solvabiliteit

20%

15% <>20%

10 %<>15%

< 10%

Eigen vermogen

> 160 miljoen

120 miljoen<>160 miljoen

80 miljoen<> 120 miljoen

< 80 miljoen

Kwalificatie

Goed

voldoende

Matig

Onvoldoende

We willen onze solvabiliteit terugbrengen op het niveau van 2008. De komende jaren is onze solvabiliteit nog te laag. Op basis van deze jaarrekening en de aannames in de MPB 2017 -2020 bedraagt ons eigen vermogen eind 2016 € 61,7 miljoen. Onze solvabiliteit is verbeterd naar ruim 8 % maar nog steeds onvoldoende. De prognose voor de komende jaren is positief. Onze solvabiliteit groeit sneller dan verwacht. In het huidige groeitempo verbetert onze solvabiliteit tot ‘matig’ in 2020, ‘voldoende’ in 2024 en ‘goed’ in 2028.

e. Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte er is om extra eigen lasten te dragen. Onze structurele exploitatieruimte is klein.

f. Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde ) baten. Het kengetal geeft het risico aan dat we lopen door waardevermindering van grond die we nog niet in exploitatie hebben genomen, en van bouwgrond in exploitatie.

g. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit laat zien hoe de belastingdruk van onze gemeente zich verhoudt ten
opzichte van het landelijke gemiddelde. Onze belastingdruk ligt onder het landelijk
gemiddelde.

[1] De correctie heeft te maken met geld dat wij aan anderen hebben geleend.