De materiële vaste activa laten de boekwaarde zien van alle zaken die eigendom zijn van de gemeente Apeldoorn. Boekwaarde is de aanschafwaarde min alle afschrijvingen. Hieronder ziet u de stand van de materiële vaste activa per 31 december 2015 en 31 december 2016.

(bedragen x € 1.000)

31-12-2016

31-12-2015

Mutatie

01

Materiële vaste activa

01.1

Gronden en terreinen

- economisch nut

42.005

39.489

2.516

01.2

Strategische gronden

- economisch nut

33.989

33.989

01.3

Woonruimten

- economisch nut

466

735

-269

01.4

Bedrijfsgebouwen

- economisch nut

386.943

391.784

-4.841

- economisch nut, met heffingsgrondslag

5.727

5.951

-224

01.5

Grond-, weg- en waterbouwk. werken

- economisch nut

9.883

8.444

1.439

- economisch nut, met heffingsgrondslag

39.557

39.928

-371

- maatschappelijk nut

8.557

9.179

-622

01.6

Vervoermiddelen

- economisch nut

2.019

2.253

-234

01.7

Machines, apparaten en installaties

- economisch nut

16.926

17.103

-177

01.8

Overige materiële vaste activa

- economisch nut

5.953

6.421

-468

- economisch nut, met heffingsgrondslag

1.892

2.227

-335

Totaal materiële vaste activa

553.917

523.514

30.403

De veranderingen in materiële vaste activa komen door jaarlijkse afschrijvingen, desinvesteringen en investeringen. In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die drie onderdelen.

(bedragen x € 1.000)

Nieuwe

Bijdragen

Desinvest-

Af-

investeringen

van derden

teringen

schrijving

Mutatie

Mutatie materiële vaste activa

01.1

Gronden en terreinen

- economisch nut

2.564

48

2.516

01.2

Strategische gronden

- economisch nut

36.293

1.885

419

33.989

01.3

Woonruimten

- economisch nut

40

307

2

-269

01.4

Bedrijfsgebouwen

- economisch nut

8.329

1.551

11.619

-4.841

- economisch nut, met heffingsgrondslag

224

-224

01.5

Grond-, weg- en waterbouwk. werken

- economisch nut

3.178

1416

323

1.439

- economisch nut, met heffingsgrondslag

2.464

1232

1.603

-371

- maatschappelijk nut

622

-622

01.6

Vervoermiddelen

- economisch nut

185

419

-234

01.7

Machines, apparaten en installaties

- economisch nut

2.215

2.392

-177

01.8

Overige materiële vaste activa

- economisch nut

137

605

-468

- economisch nut, met heffingsgrondslag

335

-335

Totaal mutatie materiële vaste activa

55.405

2.648

3.743

18.611

30.403

Toelichting (des-)investeringen
Er zijn in 2016 geen grote investeringen opgeleverd. Het grootste deel van de investeringen had te maken met vervanging en langlopende projecten zoals beken en sprengen. Strategische gronden is een nieuwe categorie binnen de materiële vaste activa. Strategische gronden zijn gronden die we in het verleden hebben gekocht voor ontwikkeling van woningbouw of bedrijfsterrein, maar daar op dit moment (nog) niet voor willen gebruiken. We moeten die gronden laten zien bij de materiële vast activa. Dat staat in de notitie Grondexploitaties van de commissie BBV.

We hebben een deel van de vastgoedportefeuille en strategische gronden verkocht. U ziet dat in de kolom desinvesteringen.

Bijdragen van derden
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen we bijdragen van derden aftrekken van de investeringen die we activeren. In dat geval activeren we de investering voor een lager bedrag dan waarvoor we die eigenlijk hebben gekocht of gemaakt. In 2016 ontvingen we bijdragen van derden voor de beken en sprengen. Ook voor riolering ontvingen we bijdragen via de voorziening riolering.

Investeringen met een maatschappelijk nut
De investeringen met een maatschappelijk nut (onderdeel 01.5 op de balans) zijn voor het grootste deel investeringen die te maken hebben met de aanleg en reconstructie van wegen. Rotondes schrijven we af in 40 jaar. De andere investeringen hebben voor het grootste deel een afschrijvingstermijn van 20 of 25 jaar.

Investeringen economisch nut met een heffingsgrondslag
In deze categorie activeren we de investeringen waarvan we de kapitaallasten in de tarieven kunnen verwerken. Bijvoorbeeld de investeringen in riolering.

Activa in erfpacht
Bij de gronden en terreinen (onderdeel 01.1) horen voor € 4,6 miljoen gronden die we in erfpacht hebben uitgegeven via het Grondbedrijf. We hebben in 2016 op de Ecofactorij voor € 2,6 miljoen nieuwe gronden in erfpacht uitgegeven.