Ambitie van het programma

De ambitie van het Apeldoorns jeugd- en onderwijsbeleid is dat alle jeugd kan opgroeien in veiligheid en geborgenheid, voldoende kansen krijgt om zijn eigen talenten te ontwikkelen en gestimuleerd wordt tot sociaal en verantwoordelijk burgerschap.
We leveren hieraan een bijdrage vanuit onderwijshuisvesting, leerplicht en RMC, preventieve algemene voorzieningen en jeugdhulpverlening. We werken vanuit de sluitende aanpak voor jongeren, waarbij het leveren van een op de jongere afgestemd aanbod voorop staat.

Speerpunten van beleid

Jeugd:

  • Wij versterken de samenwerking met onze partners in het veld. Uitgangspunt is dat een gezin met meervoudige zorgvragen vanuit één team wordt geholpen door middel van een wijkgerichte aanpak;
  • Wij willen dat het kind centraal staat. Wij investeren liever in preventie en lichte zorg dan dure zorg: niet problematiseren, minder medicaliseren. Als het nodig is, is specialistische jeugdhulp beschikbaar;
  • Wij streven ernaar met de beschikbare budgetten uit te komen.

Onderwijs:

  • Wij zetten een sluitende aanpak van onderwijsbeleid, arbeidsmarkt en economische zaken centraal. Wij willen het aantal vroegtijdig schoolverlaters (VSV'ers) verminderen en mensen doorgeleiden naar het vervolgonderwijs of de beroeps begeleidende leerweg (BBL).
  • Wij intensiveren de samenwerking met het onderwijs om ontwikkelingen, zoals het afnemen van de aantallen leerlingen, passend onderwijs en overheveling van taken voor onderwijshuisvesting naar de schoolbesturen, in goede banen te leiden;
  • Wij streven ernaar dat steeds meer vormen van hoger beroepsonderwijs zich vestigen in Apeldoorn. Waar kansen zich voordoen op dat vlak, grijpen we die.

Top-risico's

Onderwijshuisvesting

Risicogebeurtenis: Een autonome daling van het totaal aantal leerlingen leidt  op termijn tot sluiting van een aantal schoolgebouwen omdat ze niet rendabel zijn (te weinig leerlingen in relatie tot de omvang van het gebouw)

Structureel onvoldoende budget Jeugdzorg

Risicogebeurtenis: Als gevolg van het nieuwe verdeelmodel en verlaagde rijksvergoedingen bestaat de kans dat de budgetten die het rijk voor de taken in het jeugdzorgdomein beschikbaar stelt ontoereikend zijn voor de kosten die wij maken. Hierdoor kunnen er structurele tekorten ontstaan voor Apeldoorn.