Ambitie van het programma

Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen vertaling aan het bestuursakkoord "Door!". Wat we concreet gaan doen om de in dit hoofdstuk benoemde prestaties te realiseren, vindt u in alle volgende hoofdstukken en paragrafen van deze begroting.
Een vitale stad van comfortabel wonen en werken, een plaats van evenementen, sport, attracties en musea in een prachtige natuurlijke omgeving. Dat beeld van Apeldoorn, die identiteit, die kernkwaliteiten, willen we vasthouden en versterken. Maar boven dat alles zijn we een stad met een gezond, sociaal en veilig klimaat waarbinnen mensen elkaar als vanzelfsprekend helpen. Als lokale overheid willen wij daaraan onze bijdrage leveren. Het is niet voor niets dat meer dan de helft van de begrote middelen wordt ingezet om die sociale structuur te ondersteunen en te versterken.
We nodigen u uit met elan samen Door te werken aan een (financieel) gezond Apeldoorn. We willen een comfortabele gemeente zijn, waarin iedereen mee doet, graag thuis komt, zich veilig voelt en deugdelijke dienstverlening krijgt. Met een eigentijdse binnenstad en veel groen. Een gemeente waarin wederzijdse zorg normaal is en met een rechtvaardig sociaal vangnet, in het bijzonder voor onze kinderen. We willen een ondernemende stad zijn met innovatie in economie, arbeidsmarkt, onderwijs en duurzaamheid. Via verduurzaming van gemeentelijk vastgoed geven we zelf het goede voorbeeld. Onze ambitie is ook een betere vrije tijdseconomie met top(sport)evenementen, sport beoefening en een sprankelend cultureel- en toeristisch aanbod. Onze regels mogen deze ambities niet belemmeren. Via samenwerking, citymarketing en lobby willen we bereiken dat Apeldoorn een geziene partner is op vele schaalniveaus. Onze ambitie voor de organisatie is dat deze uitnodigend, betrokken en slagvaardig is, zeker in relatie tot de sociale en fysieke transities.

Speerpunten van beleid

  • Iedereen, jong en oud, doet mee in de samenleving en redt zich met zoveel mogelijk keuzevrijheid: via ontmoeting en gesprek, nieuwe vormen van samenwerking en participatie, weten we als gemeente wat er gaande is en inspireren we; we verbreden het takenpakket in de wijk;
  • Realiseren van de strategische doelen door aan te sluiten bij de kracht van onze ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners;
  • Financieel herstel: herstelplan, kostenbewustzijn, regionalisering en externe geldbronnen.

Top-risico's

BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering

Risicogebeurtenis: Door hogere BTW declaraties wordt het plafond van het BTW-compensatiefonds niet onderschreden (is vrijval algemene uitkering), maar overschreden. Dat leidt tot een korting op de algemene uitkering.

Datalek

Risicogebeurtenis: Privacygevoelige gegevens of anderszinds vertrouwelijke informatie komt in het bezit van niet daartoe geautoriseerde personen.